กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การประชุม Thai Professionals Conference 2012

การประชุม Thai Professionals Conference 2012

พิมพ์ PDF

      เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00 น. ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เป็นประธานเปิดการประชุม Thai Professionals Conference 2012  “Disaster Risk Management : Lessons Learned from USA, Japan and Europe”  ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยได้กล่าวเปิดประชุมในหัวข้อ “Disaster Risk Management : What can Thailand learn from USA, Japan, and Europe?
 

      การประชุมในครั้งนี้ งานสมองไหลกลับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมจัดประชุมและร่วมทำงานในลักษณะบูรณาการที่มุ่งมั่นประสานความร่วมมือกับสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา สามคมนักวิชาชีพไทยในทวีปยุโรป และ สมาคมนักวิชาชีพไทยในญี่ปุ่น
 

      วัตถุประสงค์ของการประชุมมุ่งเน้นการการจัดการภัยพิบัติโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มาบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ
      หัวข้อเด่นๆในการบรรยาย ประกอบด้วย
      -Katrina and Missouri River Flooding Experiences by Karen Durham-Aguilera, P.E., SES, Director of Contingency Operations and Office of Homeland Security, Headquarters, U. S. Army Corps of Engineers, USA
      - Natural Disasters in Japan and How We Face Them: The Past, Present and Future by Prof. Yoshihiro Narita, Hokkaido University
นอกจากนี้ในการประชุมยังมี Workshop เพื่อระดมสมองสร้างความรู้มือในงานวิจัย อาทิเช่น ในเรื่องของระบบการเตือนภัยเกี่ยวกับน้ำท่วม เทคนิคการประเมินเพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำ เป็นต้น
      การประชุมได้จัดในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2555 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวนประมาณ 150 คน ประกอบด้วยนักวิชาชีพจากประเทศสหรัฐฯ แคนาดา ทวีปยุโรป และญี่ปุ่น ประมาณ 40 คน และนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร กระทรวงกลาโหม และผู้แทนจากภาคเอกชน รวมจำนวนกว่า 100 คน
 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพและเขียนข่าว : นายรัฐพล  หงสไกร
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป