กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 10

การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 10

พิมพ์ PDF

นวัตกรรมเขียว เพื่อสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ

              ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน “การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 10” ภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งสู่ “นวัตกรรมเขียว เพื่อสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” โดยน้อมนำแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ และนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาในมิติต่างๆ อย่างเป็นระบบ และเป็นเวทีระดับชาติในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนของสังคมที่มีส่วนร่วมในกระบวนการค้นคว้า พัฒนาและใช้ประโยชน์ด้าน วทน. พร้อมนำเสนอและชี้แจงนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2556) และมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ STI Thailand Award 2012 ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนที่มีผลงานดีเด่นเป็นเลิศทาง วทน. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555

              ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ประเทศไทยต้องมีความคิดริเริ่ม ต้องการความเป็นผู้นำ ประเทศเราเจริญไปข้างหน้า อยู่รอดมีความสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ความร่วมมือเป็นทีมในระดับพื้นบ้านหลายรางวัลสะท้อนความเป็นพื้นที่ หรือ SMEs ประเทศไทยจะต้องให้ความสนใจกับ SMEs เพราะเป็นเทคโนโลยีที่เราทำได้  และเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศต่อไป  เราจะต้องช่วยกันพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การทำให้เกิดความจริง ทำให้เกิดความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ ต่อไปนี้ในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และสถานศึกษาต้องคำนึงว่า มีเทคโนโลยีหรือไม่ และคนที่มีความรู้มีไม่พอ หลายปีที่ผ่านมามีความพยายามที่จะสร้างคน ต้องแก้ 2 อย่าง ได้แก่ ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น ตรงความต้องการจริงๆ และต้องรวมกันคิดค้นและทำงานร่วมกัน เวลาให้ทุนต้องคิดว่าทุนนี้เป็นทุนของประเทศไทย
              ผมดีใจที่ได้แจกรางวัลเมื่อครู่  แต่นี่เป็นการแจกรางวัลขนาดเล็ก  เราจะละเลย Hi-Technology ไม่ได้  การสร้างกองทุนขนาดใหญ่มาสนับสนุนการวิจัย และต้องสร้าง Central Lab หรือสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต รัฐบาลเลือกเปลี่ยนระบบขนส่งไปสู่ระบบราง เราจะตั้งสถาบันระบบรางขึ้น
              ด้าน ดร. พิเชษฐ  ดุรงคเวโรจน์  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดเผยว่า  การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 10 ช่วงเช้า จะเป็นการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “วิสัยทัศน์และนโยบายรัฐบาลด้าน วทน. ต่อการพัฒนาประเทศ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ “Pursuing Inclusive Green Economy as a Follow up of Rio+20” โดย Mr. Kwon chung Director of the Enviroment and Development Division, The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) จากนั้นเป็นการแสดงละคนร่วมสมัยเรื่อง “บนเส้นทางสีเขียว”
              ช่วงบ่ายเป็นการเสวนา ระดมความคิดเห็น ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มหมู่บ้านแสนสุข เสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วย วทน. กลุ่มทำแล้วรวย เสวนาในหัวข้อ “การเพิ่มขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคเกษตร ผลิตและบริการด้วย วทน.” กลุ่มนวัตกรรมรักษ์โลก เสวนาในหัวข้อ “การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศด้วย วทน.” และสุดท้ายกลุ่มโรงเรียนของฉัน เสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้วย วทน. โดยผลการระดมความคิดเห็นจากที่ประชุมสมัขชาฯ จะถูกนำไปใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลเพื่อเป้าประสงค์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
              อนึ่ง ในงานนี้ยังมีพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ STI Thailand Award 2012 ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนที่มีผลงานดีเด่นเป็นเลิศทาง วทน. ซึ่งได้ดำเนินการจัดการประกวดทั่วประเทศจนได้ผู้ชนะในประเภทต่างๆ ได้แก่ วิสาหกิจขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประเภทประชาชนและชุมชนจากแต่ละภูมิภาค โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้สังคมเข้าใจบทบาทของ วทน. ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาให้เกิดสังคมฐานความรู้และการพัฒนาชุมชนและประเทศโดยใช้ วทน. อย่างเหมาะสม สมดุลจนก่อให้เกิดการพัฒนาในมิติต่างๆ อย่างยั่งยืน
    

 


ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป