กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเขียว เพื่อสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ”

การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเขียว เพื่อสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ”

พิมพ์ PDF

การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 10
“นวัตกรรมเขียว เพื่อสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ”
(Green Innovation for Quality Society and Sustainable Development)
และการมอบรางวัล  “STI Thailand Award 2012 on Green Innovation”
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 22
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

หลักการและเหตุผล
   
          จากการที่ประเทศไทยได้มีทิศทางการพัฒนาที่พึ่งพาฐานทรัพยากรและขาดความสมดุลมายาวนานหลายทศวรรษซึ่งทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำและปัญหาเชิงโครงสร้างนานัปการที่บั่นทอนความเจริญมั่นคงของประเทศและความผาสุกของประชาชน จึงจำเป็นต้องมีการปฏิรูประบบและโครงสร้างในด้านต่างๆ เพื่อปรับทิศทางการพัฒนาประเทศให้เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างสมรรถนะและพลังปัจจัยที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้เข้มแข็ง อยู่เย็นเป็นสุข มีศักดิ์ศรี และความเป็นธรรม อันจะนำไปสู่ความสมานฉันท์ สันติสุขและความเจริญมั่นคงในชาติบ้านเมือง

          วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน. หรือ STI) เป็นพลังปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ดังตัวอย่างอันเป็นที่ประจักษ์ในประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลาย ซึ่งประเทศไทยยังต้องเร่งการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบในหลายด้าน ทั้งการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และการสร้างความเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการและภาคสังคมและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สังคมไทยได้ใช้ประโยชน์จาก วทน. อย่างเต็มที่ เพื่อก้าวสู่มิติใหม่ของการพัฒนาโดยใช้สติปัญญาและฐานความรู้เป็นปัจจัยนำ

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จึงจัดการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 10 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติระหว่างผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการค้นคว้า พัฒนาและใช้ประโยชน์จาก วทน. และผู้มีส่วนในการกำหนดนโยบายและวางแผนที่เกี่ยวข้องได้เสวนาและอภิปรายถึงแนวโน้มและกระแสความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะปัจจุบันถึง 10 ปีข้างหน้า ปัญหาและความต้องการการปฏิรูปภายในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้ วทน. อย่างเป็นระบบเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ ได้ เช่นมาตรการการฟื้นฟูประเทศหลังประสบอุทกภัย การแก้ไขวิกฤตพลังงาน ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย วทน. อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ โดยผลการระดมความคิดเห็นจากที่ประชุมจะถูกนำไปใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลต่อไป

          นอกจากนี้ ในงานยังมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ STI Thailand Award 2012  เพื่อสร้างความตระหนักให้สังคมเข้าใจบทบาทของ วทน. ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการเชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์
    1)    เพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และบทบาทของ วทน. ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย จากผู้แทนหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
    2)    เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มผู้ใช้หรือได้รับผลจาก วทน. และผู้มีบทบาทในการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ วทน. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการ และแนวทางการพัฒนา วทน. เสนอต่อรัฐบาล
    3)    เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการดำเนินการพัฒนา วทน. ในประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
    4)    เพื่อสร้างความตระหนักให้สังคมเห็นถึงบทบาทของ วทน. ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
    5)    เพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีบทบาทในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

กลุ่มเป้าหมาย
    1)    ผู้แทนเครือข่ายเกษตรกร / วิสาหกิจชุมชน
    2)    ผู้แทนเครือข่ายวิสาหกิจ / อุตสาหกรรม / ผู้ประกอบการ SMEs
    3)    ผู้แทนเครือข่ายองค์กรชุมชน / องค์กรพัฒนาเอกชน / องค์กรภาคประชาชน
    4)    ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
    5)    ผู้แทนสมาคมวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    6)    นักวิจัยและนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย สถาบันเฉพาะทาง
    7)    นิสิตนักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ
 

    

กำหนดการ
การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 10
 “นวัตกรรมเขียว เพื่อสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ”
(Green Innovation for Quality Society and Sustainable Development)
และการมอบรางวัล  “STI Thailand Award 2012 (Green Innovation)”
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 22
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

08.00 - 09.00 น.    ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น. รายงานสถานภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย (State of STI Thailand)
โดย  ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
09.15 – 09.45 น.      เปิดงาน และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ STI Thailand Award 2012
โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
09.45 – 10.15 น.      กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “วิสัยทัศน์และนโยบายรัฐบาลด้าน วทน. ต่อการพัฒนาประเทศ”
โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
10.15 – 10.45 น.    Keynote Address “From Green Innovation to Green Growth:
A Roadmap for Inclusive and Sustainable Development”

โดย  Mr. Rae Kwon Chung
Director of the Environment and Development Division, The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)
10.45 – 11.00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 -  11.30 น.     ละครร่วมสมัยเรื่อง “บนเส้นทางสีเขียว” 
โดย คณะ 8*8 Theatre Group
11.30 – 12.00 น.    วีดิทัศน์และการแนะนำกิจกรรมกลุ่มย่อยในภาคบ่าย
12.00 - 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. ระดมความคิดเห็น “บนเส้นทางสีเขียว” (พักรับประทานอาหารว่างเวลา 15.30 น.)     

กลุ่มที่ 1  หมู่บ้านแสนสุข (Green Community)
ระดมความคิดเห็นด้าน “การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วย วทน.”
วิทยากรประจำกลุ่ม ได้แก่
    • ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ : ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
    • คุณสมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ : นักวิชาการจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวิภาพแห่งชาติ (BIOTEC)g
    • ดร.พิสิษฐ์ มณีโชติ : อาจารย์ประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
    • คุณวิทยา นาระต๊ะ : เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด เจ้าของสวนดอยแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย ดร.อริศรา กำธรเจริญ  (พิธีกรและผู้ประกาศข่าวรายการ “ข่าววันใหม่”)

กลุ่มที่ 2  ทำแล้วรวย  (Green Economy)
ระดมความคิดเห็นด้าน “การเพิ่มขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคเกษตร ผลิตและบริการด้วย วทน.”
วิทยากรประจำกลุ่ม ได้แก่
    • คุณไพจิตร แสงไชย : บริษัท เฟล็กโซ่รีเสิร์ช กรุ๊ป จำกัด “เอนไซม์สูตรพิเศษสำหรับรีไซเคิลเศษกระดาษลามิเนต”
    • ดร.ธีระพล  เตชะวิเชียร : บริษัท พริ้นท์ซิตี้ จำกัด  “ธุรกิจสิ่งพิมพ์รายแรกของประเทศที่ได้รับ Carbon Footprint จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก”
    • คุณพิสิษฐ์  วีระไวทยะ : บริษัท เอิร์ธบอร์น จำกัด “เจ้าของธุรกิจน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ Agrilife”
    • คุณรัญจวน  เฮงตระกูล : บริษัท มูร่าห์ แดรี่ จำกัด “นมควาย จากฟาร์มที่มีการจัดการเต็มรูปแบบแห่งแรกของเมืองไทย”
    • คุณเกรียงไกร  ลาภล้นเหลือหลาย : บริษัท พาวเวอร์ สตาเลียน จำกัด “เจ้าของธุรกิจมอเตอร์ไซด์จิ๋ว Stallions Mini มอเตอร์ไซด์จิ๋ว”
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ถาวร โชติชื่น (นักพูดและนักเขียนด้านเศรษฐกิจ)

กลุ่มที่ 3 นวัตกรรมรักษ์โลก (Green Resource Management)
ระดมความคิดเห็นด้าน “การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศด้วย วทน.”
ดำเนินรายการโดย คุณธนานันต์ ไม้เกตุ (ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด)

กลุ่มที่ 4 โรงเรียนของฉัน (Green Learning)
ระดมความคิดเห็นด้าน “การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้าน วทน.”
วิทยากรประจำกลุ่ม ได้แก่
    • คุณคิม จงสถิตย์วัฒนา : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย – บริษัท นานมีบุ๊ค จำกัด
    • คุณทนง โชติสรยุทธ์ : โรงเรียนเพลินพัฒนา
    • ดร.บรรพต หอบรรลือกิจ : บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
    • ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    • ดร.เขมทัต สุคนธสิงห์ : บริษัท สิขร จำกัด
ดำเนินรายการโดย คุณอรอุมา เกษตรพืชผล (พิธีกรรายการ “สถานีประชาชน”)
16.00-16.30 น. (แต่ละห้อง) สรุปการประชุมและปิดงาน

หมายเหตุ : พิธีการในช่วงเช้า ดำเนินรายการโดย ร้อยเอก นายแพทย์ยงยุทธ มัยลาภ
    • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป