กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อลดของเสียหรือประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรม

การประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อลดของเสียหรือประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรม

พิมพ์ PDF

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม(แขนกล)ในอุตสาหกรรมรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 4,000 ตัว ซึ่งส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ การผลิตของผู้ประกอบการไทยไม่เพียงพอกับความต้องการใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ความต้องการผลิตสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ระบบการผลิตอัตโนมัติมีความจำเป็นในกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนด้านแรงงาน ลดของเสีย ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ แก้ไขข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้น ลดความเสี่ยงในการส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์คืน

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยกระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Automation Manufacturing) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงได้จัด “การประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อลดของเสียหรือประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรม” โดยการสนับสนุนจากสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจัดแสดงในงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย ประจำปี 2555

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในระดับภาคการศึกษาทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ

2. สนับสนุนและสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความคิดในเวทีระดับประเทศ

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาด้านการพัฒนาเยาวชนในระดับประเทศ

4. เผยแพร่กิจกรรมการแข่งขันให้กับเยาวชนและประชาชนเพื่อโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและนวัตกรรมด้านระบบการผลิตอัตโนมัติ

ติดต่อสอบถาม

นายพีระพงษ์ พิณวานิช แผนกฝึกอบรมฯ เอ็มเทค โทรศัพท์ 02-564-6500 ต่อ 4680 e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายธนาภรณ์ โกราษฎร์ หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม โทรศัพท์ 02-564-6500 ต่อ 4030 โทรสาร 02-564-6371 e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

Tags RACMP2012
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป