กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ นำทัพผลงานวิจัยโชว์ชาวกระบี่ ในงานประชุมบูรณาการ

ก.วิทย์ฯ นำทัพผลงานวิจัยโชว์ชาวกระบี่ ในงานประชุมบูรณาการ

พิมพ์ PDF

 

         นางสาวเสาวณี  มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) : วทน. สัญจรสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ระหว่างวันที่ ๖–๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา จ.กระบี่  โดยมี นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร และคณะ พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา  นายอุเทน ตันตรีบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อสร้างเครือข่ายการประสานงาน รวมทั้งได้ตอบสนองต่อข้อเสนอและความต้องการใช้เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครอบคลุมทุกระดับทั้งในระดับจังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น  พร้อมแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย และจะได้นำผู้เข้าร่วมการประชุมไปเยี่ยมชมการใช้งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันจริงที่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านต้นแบบอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสีย (บ้านห้วยยูง  อ.เหนือคลอง จ.กระบี่) 


         นางสาวเสาวณี  มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) : วทน. สัญจรสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) สืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดทั้ง ๑๙ กลุ่มจังหวัด (ซึ่งได้ปรับเป็น ๑๘ กลุ่มจังหวัดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑) และมอบหมายให้กระทรวงต่างๆ  พิจารณาสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ทุกจังหวัดจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ในการนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้มีการดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว โดยได้ดำเนินงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดบนพื้นฐานของการนำศักยภาพที่มีอยู่ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมาผนวกกับองค์ความรู้ด้าน วทน. ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต สินค้า และบริการที่ทันสมัย นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายให้ภาคเอกชน  กลุ่มจังหวัดบูรณาการ และประชาชนนำเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ประโยชน์ ในการดำเนินงานดังกล่าวต้องมีการผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นการทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและประสานความร่วมมือกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อให้การบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัดเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม


         ด้าน นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเปลี่ยนประเทศให้เป็นออแกนิกทั้งหมด เพราะปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง เราต้องซื้อจากต่างประเทศปีละหลายแสนล้านบาท และไบโอเทคโนโลยีจัดเป็น 1 ใน 3 เทคโนโลยีของโลก และประเทศไทยจะสามารถสู่กับทั้งโลกได้ด้วยไบโอเทคโนโลยี ส่วนอีก 2 เทคโนโลยี คือ คอมพิวเตอร์ และนาโนเทคโนโลยี ประเทศไทยจะสู่ประเทศอื่นได้อยาก เป้าหมายที่ 2 คือการทำพลังงานโดยเปลี่ยนผลิตผลการเกษตรไปเป็นน้ำมัน อาทิ แก๊สโซฮอร์ เป้าหมายที่ 3 คือเรื่องสิ่งแวดล้อม อากาศต้องดี อาหารดี น้ำดี ชีวิตของประชาชนจะดีและยืนยาวขึ้น เป้าหมายที่ 4 คือเทคโนโลยีทางด้านสังคม และเป้าหมายที่ 5 คือการให้ความรู้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนทราบว่าถึงเวลาที่จะต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำในการประกอบอาชีพหรือการทำกิจการต่างๆ รวมถึงการท่องเที่ยวด้วย


         นางสาวคนึงนุช  พิมพ์อุบล  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การประชุมฯ ว่า เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่น ในโครงการที่เป็นความต้องการของจังหวัดและท้องถิ่น ที่จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ 200 ท่าน และในการประชุมจะมีการเสนอศักยภาพและความต้องการของจังหวัดและชุมชน พร้อมทั้งเสวนาถึงความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้การสนับสนุนจังหวัดในการช่วยแก้ไขปัญหาสินค้าและบริการ รวมถึงการสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้เป็นสังคมฐานความรู้ โดยการประชุมฯ ครั้งนี้ คาดว่าจะได้รูปแบบของการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เหมาะสมเข้ากับความต้องการที่จังหวัดต้องการได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม


        นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการผลงานของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในพื้นที่อีกมากมาย  อีกทั้งจะมีการนำผู้เข้าร่วมประชุมเยี่ยมชมงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านต้นแบบอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสีย (บ้านห้วยยูง  อ.เหนือคลอง จ.กระบี่) อีกด้วย


ถ่ายภาพข่าว : นายรัฐพล  หงสไกร         
ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
                   โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728  โทรสาร 02-333-3833  E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ศวภ.1 สรุปผลการดำเนินงาน และระดมสมองวางแผนนำ วทน. สู่ชาวเหนือ
» กระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมการบูรณาการงานด้าน วทน. สู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
» ก.วิทย์ฯ จัดกิจกรรมการบูรณาการงานด้าน วทน. และ วทน. สัญจรสู่จังหวัดสุพรรณบุรี
» ก.วิทย์ฯ นำองค์ความรู้ลงใต้ ร่วมพัฒนาระนองสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
» กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าบูรณาการวิทยาศาสตร์ สู่การปฏิบัติภาคชุมชนที่ จ.ร้อยเอ็ด
» ก.วิทย์ จัดทัพหน่วยงาน นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสู่ชุมชน บูรณาการพื้นที่ 4 จังหวัด
» ก.วิทย์ฯ จัดประชุมบูรณาการฯ เพื่อหาแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป