กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การอบรมครูวิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค”

การอบรมครูวิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค”

พิมพ์ PDF

    

ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค” เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์มีแหล่งเรียนรู้ เกิดเครือข่ายความร่วมมือของครูวิทยาศาสตร์ และเพิ่มความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเกิดความตื่นตัวและมีความใฝ่รู้ที่จะค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดให้กับนักเรียน ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2555 จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิริธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
    ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวว่า  อาจารย์มาอบรมที่นี่ทาง สวทช. ก็จะเพิ่มเติมความรู้ให้อาจารย์ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ นาโนเทค โลกมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร อาจารย์ก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลง ก็เอาการเปลี่ยนแปลงนี้  เด็กก็จะรู้ความเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร์  ประเทศไทยมีครูวิทยาศาสตร์น้อยมาก น้อยจนน่ากลัว เมื่อเช้า ครม. ได้อนุมัติโครงการคล้ายๆ โครงการนี้ เป็นโครงการสร้างคนที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้คนเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เป็นประโยชน์ และเป็นประโยชน์ทางการค้าด้วย วันนี้ก็เหมือนกันก่อนที่เราจะมีเด็กที่รู้วิทยาศาสตร์ เก่งวิทยาศาสตร์ เด็กที่สามารถเอาวิทยาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ต้องสร้างเด็กตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน  ฉะนั้นอาจารย์ที่มาเข้ารับการอบรมครั้งนี้เป็นที่สอนระดับการศึกษาพื้นฐาน ภาคบังคับทั้งนั้น เราเชื่อว่าถ้าเราทำให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ผู้เรียนก็จะมีความรู้ ถ้าผู้เรียนมาความรู้วันหน้าก็จะเลือกหนทางถูก และเติบใหญ่เป็นนักวิทยาศาสตร์ในหมื่นคนได้เป็นนักวิทยาศาสตร์หนึ่งคนก็พอแล้ว ทราบว่าโครงการนี้กระทรวงศึกษาธิการพอใจมาก เพราะเป็นการทบทวนและต่อยอดให้กับอาจารย์


     ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  กล่าวอีกว่า การที่เชิญอาจารย์มาอบรมในวันนี้ เป็นการฝีนที่จะให้สังคมไทยยอมรับวิทยาศาสตร์ ให้สังคมไทยอยูบนฐานขององค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจารย์จะได้มาเพิ่มเติมความรู้มาเห็นความก้าวหน้าที่สามารถจับต้องได้ว่าวิทยาศาสตร์วันนี้ก้าวหน้าไปแค่ไหน เรากำลังทำในสิ่งที่อยากและฝืนขนบธรรมเนียบ ครูวิทยาศาสตร์ต้องไม่พูดเรื่องไสยศาสตร์ ต้องพูดเป็นวิทยาศาสตร์ตลอดเวลา เพื่อให้เด็กเข้าใจ ผมหวังว่าที่ท่านใช้เวลา 3 วันที่นี่จะเกิดประโยชน์สูงสุด
     ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า การจัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ มีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2555 เพื่อให้ครูสอนวิทยาศาสตร์ได้รับรู้ ได้เห็น และนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ล้ำยุค  นอกเหนือจากความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้นำไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดให้กับนักเรียนด้วยแนวคิดการเติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า 
    การอบรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการเชิญครูในเขตพื้นที่การศึกษาเข้าอบรม และมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 205 คน ประกอบด้วยครูจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูจากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนนทบุรี  พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และสระบุรี
 
     ด้าน ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล  ผู้อำนวยการ สวทข. กล่าวว่า โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค” เป็นโครงการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบหมายให้ สวทช. ดำเนินการเป็นโครงการนำร่องในปีงบประมาณ 2553 และได้ดำเนินการเป็นโครงการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน  ซึ่งที่ผ่านมามีครูวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมอบรมกว่า 800 คน จากทั่วประเทศ  ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ สวทช. ได้ประสานขอความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการคัดเลือกคณาจารย์เข้ารับการอบรม และประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นผู้จัดอบรมในส่วนภูมิภาค และ สวทช. เป็นผู้รับผิดชอบด้านหลักสูตรการอบรม เพราะ สวทช. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ ด้วยเล็งเห็นว่า ครู อาจารย์ เป็นฟันเฟืองหลักที่จะประสาทวิชาความรู้ให้กับเยาวชน ซึ่ง สวทช. ได้มีโครงการพิเศษต่างๆ ที่มุ่งส่งเสริมให้ครู อาจารย์ ได้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ โดยเฉพาะการได้รับข้อมูลความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ โลหะและวัสดุ  อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และนาโนเทคโนโลยี ทาง สวทช. ได้จัดหลักสูตรการอบรมที่น่าสนใจ ซึ่งครู อาจารย์ที่เข้ารับการอบรมทุกท่าน จะได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรที่มีความสามารถ และจะได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้วย  ซึ่งมั่นใจได้ว่าครู อาจารย์ที่เข้ารั่บการอบรมทุกท่านจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับใน 3 วันของการอบรมครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักเรียนอย่างมีประสิทธิผลสูงสุดต่อไป
     
 
ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

ถ่ายภาพ  :  นายองอาจ ทองเปลี่ยน

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป