การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ Robot Desing Contest 2012

พิมพ์

Robot Desing Contest 2012
การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์

          ปัจจุบันหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และมีความสำคัญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ ทั้งทางด้านการแพทย์และสุขภาพ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยการศึกษา และความบันเทิง สำหรับประเทศไทยได้มีการนำเข้าหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ จากต่างประเทศเพื่อประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ เป็นจำนวนมาก และเพื่อรองรับความต้องการที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทย จึงจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาหุ่นยนต์และผลักดันอย่างจริงจัง เพื่อก้าวไปสู่การผลิตหุ่นยนต์ในเชิงพาณิชย์

          จากความสำเร็จในเวทีแข่งขันระดับนานาชาติ ทำให้ศักยภาพความสามารถของเยาวชนไทยเป็นที่ยอมรับอย่างมาก สร้างกระแสตื่นตัว และสนใจเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นวงกว้างขวางขึ้น นับเป็นก้าวสำคัญที่จะต้องผลักดันให้เยาวชนไทย หันมาสนใจศึกษาอย่างจริงจังด้วยการจัดกิจกรรมสนับสนุน และส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ เช่น การแข่งขันหุ่นยนต์ การประกวดหุ่นยนต์ ค่ายหุ่นยนต์ เป็นต้น ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) เห็นถึงความสำคัญที่ต้องมีหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนากำลังคนทางด้านนี้ ประกอบกับ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ IDC Robocon 2007 เปรียบเป็นเวทีระดับนานาชาติที่จำลองสนามซ้อมนอกห้องเรียนให้กับเยาวชนไทยและด้วยรูปแบบโดดเด่นแตกต่างจากการแข่งขันรายการอื่นๆ คือ การคละทีมแข่งขันแบบต่างสถาบัน นักศึกษาต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะตัวในการทำงานร่วมกับเพื่อนนักศึกษาต่างชาติ ได้เรียนรู้เทคนิคและทักษะการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และเรียนรู้เทคโนโลยี จากสถาบันชั้นนำของประเทศต่างๆ

          เพื่อคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าแข่งขันเวทีระดับนานาชาติ IDC Robocon ในปีถัดมา จึงได้จัดให้มีโครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย (Robot Design Contest, RDC) ขึ้นในรูปแบบเดียวกับการแข่งขันระดับนานาชาติ ปัจจุบันมีการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และส่งนักศึกษาไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ IDC Robocon ที่มีประเทศเข้าร่วมคือ บราซิล สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมนี เกาหลีใต้ จีน สิงคโปร์ ไทย และโมร็อกโก

ปีที่ผ่านมา โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ RDC ได้ร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาภูมิภาค คือ

          ในการจัด “การแข่งขันหุ่นยนต์ RDC ระดับภูมิภาค” เพื่อขยายเปิดกว้างรับเยาวชนในภูมิภาคทั้งระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาได้มีส่วนร่วม ทำให้นักศึกษาที่มีศักยภาพความสามารถได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความคิดในเวทีระดับภูมิภาค จนถึงระดับนานาชาติ โดยตั้งเป้าหมายของโครงการฯ คือ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะนำประสบการณ์และแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาเพิ่มทักษะความรู้นำไปออกแบบพัฒนาหุ่นยนต์เข้าแข่งขันในเวทีต่างๆ และก้าวไปสู่การต่อยอดโครงการวิจัยพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบทางการศึกษาและเชิงพาณิชย์สำหรับภาคอุตสาหกรรมและบริการ

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
1. สร้างบุคลากรภาคการศึกษาทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การแพทย์ การทหาร และบริการ
2. สนับสนุนและให้โอกาสเยาวชนในภูมิภาคได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะในเวทีระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และ ระดับนานาชาติ
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ด้านการพัฒนาเยาวชนในระดับภาค และระดับประเทศ อย่างเป็นระบบ
4. เผยแพร่กิจกรรมการแข่งขันให้กับเยาวชน และประชาชน เพื่อโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และนวัตกรรม ด้านหุ่นยนต์กับโจทย์บนแนวคิดที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

 

การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ในปีนี้และปีที่ผ่านมา