กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ดร.ปลอดประสพ ให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานของ กบอ.

ดร.ปลอดประสพ ให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานของ กบอ.

พิมพ์ PDF

    

ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยในปี 2554 รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 คณะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและทำการเร่งระบายน้ำ โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายมาให้ 2 หมื่นล้านบาท และ 1.2 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณปกติ และได้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ไปหมดแล้ว โดยรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) มาทำแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ต่อมาได้ตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ขึ้นมา มีหน้าที่ 1. ทำแผนปฏิบัติการ 2. มอบงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ทำ 3. สั่งการ 4. อนุมัติโครงการ 5. อำนวยการ กำกับ ติดตาม ประเมินผลของโครงการ
     เรื่องน้ำเป็นเรื่องใหญ่ ความเสียหายคราวที่แล้วมากมายเหลือเกิน  เราก็พบว่าทำกันหลายคนหลายรูป ไม่เอาแล้ว ต่อไปนี้จะใช้วิธีการ Singer command บริหารจัดการไปจากหน่วยเดียว กบอ. จะเป็นคนบริหารจัดการให้มีเอกภาพ นี่คือที่ผมทำโดยมีพี่เลี้ยง คือ นายกรัฐมนตรี เป็นพี่เลี้ยงโดยมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง เรียกว่า กนอช. นายกฯ เป็นประธานเอง เอาคนเกี่ยวข้องมาหมด มาเป็นพี่เลี้ยงให้ผม  และ กบอ. ก็ประกอบด้วยหน่วยงานหลักของประเทศ อาทิ เลขา ครม. เลขาสภาพัฒน์ เลขาสำนักงบประมาณ ผอ.สำนักหนี้ เลขาธิการกฤษฎีกา นี่คือ 5 เสาหลักของประเทศ และมีหน่วยปฏิบัติของประเทศ 5-6 กรม กรมชลประทาน กรมน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    งานเร่งที่ กบอ. กำลังทำมี 2 อย่าง คือ 1. งานเร่งด่วน 2. งานระยะยาว เร่งด่วนต้องทำให้เสร็จภายใน 15 กันยายนนี้ ก็คือถ้าน้ำมาอีกคราวนี้ มาน้อยก็ดี มามากก็ต้องไม่ท่วม งานก็จะไปหนักเรื่องเผชิญหน้า เช่น ขุดลอกคูคลอง ขยายสะพาน ขยายระบบการระบายน้ำ ยกถนนให้สูงขึ้นเพื่อให้เป็นเขื่อน สร้างคันตามริมแม่น้ำลำคลองเพื่อไม่ให้น้ำล้นลงไป ซ่อมประตูน้ำขนาดใหญ่ทั้งหลาย นี่คือเรื่องเป็นเรื่องเร่งด่วน
     สำหรับเรื่องระยะยาว ประเทศไทยควรจะมีอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้น ควรจะมีทางเบี่ยงน้ำ ควรจะปรับโครงสร้างการชลประทาน ควรจะมีระบบระบายน้ำ ซึ่งเวลานี้เอาระบบส่งน้ำระบบชลประทานไประบายน้ำ มันใช้ไม่ได้ สำหรับเรื่องงบประมาณหน้าที่ผมคือติดตามดูการใช้เงิน 3.5 แสนล้านบาท ซึ่งกำลังเริ่มอนุมัติ และเริ่มใช้ หน้าที่ผมก็คือ ทำแผน อนุมัติ สั่งการ อำนวยการ โดยงบประมาณจะลงไปตามกระทรวง ตามกรม ตามพื้นที่ งบประมาณหลังจากอนุมัติแล้วผมก็จะต้องไปติดตามดู หรือคนอื่นอนุมัติแล้วผมก็ต้องไปติดตามดูด้วย ในชุดของผมจะมีคณะอนุกรรมการอยู่ 2 ชุด คือชุด 1. อนุกรรมการวิชาการและวิเคราะห์โครงการ ดูโครงการที่ขอมาสมควรให้ไม่สมควรให้ มีเหตุผลในทางวิชาการเป็นไปได้หรือไม่ได้ 2. อนุกรรมการติดตามประเมินผล มีหน้าที่ไปติดตามอย่างเดียว คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลยังมีอีกหน่วยหนึ่งเขามาช่วย คือมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้ามาช่วยอีก แบ่งงานให้มหาวิทยาลัย ให้อาจารย์ ให้นิสิตทำ จะได้มั่นใจว่ารับสตังค์ไปแล้วทำจริง ประชาชนได้ประโยชน์
     ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  เปิดเผยอีกว่า จากการที่ได้ติดตามท่านนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปเยือนประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทั้ง 2 ประเทศได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยกับประเทศไทย โดยทางญี่ปุ่นได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการถ่ายภาพทางอากาศ เพื่อจัดทำแผนที่ระดับสูงต่ำของภูมิประเทศ และสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการอุทกภัยภายในประเทศ ได้ให้ความช่วยเหลือไทย โดยจะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยวิเคราะห์และให้ความช่วยเหลือต่อไป
 
    

ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป