ดร.ปลอดประสพ ให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานของ กบอ.

พิมพ์

    

ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยในปี 2554 รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 คณะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและทำการเร่งระบายน้ำ โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายมาให้ 2 หมื่นล้านบาท และ 1.2 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณปกติ และได้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ไปหมดแล้ว โดยรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) มาทำแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ต่อมาได้ตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ขึ้นมา มีหน้าที่ 1. ทำแผนปฏิบัติการ 2. มอบงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ทำ 3. สั่งการ 4. อนุมัติโครงการ 5. อำนวยการ กำกับ ติดตาม ประเมินผลของโครงการ
     เรื่องน้ำเป็นเรื่องใหญ่ ความเสียหายคราวที่แล้วมากมายเหลือเกิน  เราก็พบว่าทำกันหลายคนหลายรูป ไม่เอาแล้ว ต่อไปนี้จะใช้วิธีการ Singer command บริหารจัดการไปจากหน่วยเดียว กบอ. จะเป็นคนบริหารจัดการให้มีเอกภาพ นี่คือที่ผมทำโดยมีพี่เลี้ยง คือ นายกรัฐมนตรี เป็นพี่เลี้ยงโดยมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง เรียกว่า กนอช. นายกฯ เป็นประธานเอง เอาคนเกี่ยวข้องมาหมด มาเป็นพี่เลี้ยงให้ผม  และ กบอ. ก็ประกอบด้วยหน่วยงานหลักของประเทศ อาทิ เลขา ครม. เลขาสภาพัฒน์ เลขาสำนักงบประมาณ ผอ.สำนักหนี้ เลขาธิการกฤษฎีกา นี่คือ 5 เสาหลักของประเทศ และมีหน่วยปฏิบัติของประเทศ 5-6 กรม กรมชลประทาน กรมน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    งานเร่งที่ กบอ. กำลังทำมี 2 อย่าง คือ 1. งานเร่งด่วน 2. งานระยะยาว เร่งด่วนต้องทำให้เสร็จภายใน 15 กันยายนนี้ ก็คือถ้าน้ำมาอีกคราวนี้ มาน้อยก็ดี มามากก็ต้องไม่ท่วม งานก็จะไปหนักเรื่องเผชิญหน้า เช่น ขุดลอกคูคลอง ขยายสะพาน ขยายระบบการระบายน้ำ ยกถนนให้สูงขึ้นเพื่อให้เป็นเขื่อน สร้างคันตามริมแม่น้ำลำคลองเพื่อไม่ให้น้ำล้นลงไป ซ่อมประตูน้ำขนาดใหญ่ทั้งหลาย นี่คือเรื่องเป็นเรื่องเร่งด่วน
     สำหรับเรื่องระยะยาว ประเทศไทยควรจะมีอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้น ควรจะมีทางเบี่ยงน้ำ ควรจะปรับโครงสร้างการชลประทาน ควรจะมีระบบระบายน้ำ ซึ่งเวลานี้เอาระบบส่งน้ำระบบชลประทานไประบายน้ำ มันใช้ไม่ได้ สำหรับเรื่องงบประมาณหน้าที่ผมคือติดตามดูการใช้เงิน 3.5 แสนล้านบาท ซึ่งกำลังเริ่มอนุมัติ และเริ่มใช้ หน้าที่ผมก็คือ ทำแผน อนุมัติ สั่งการ อำนวยการ โดยงบประมาณจะลงไปตามกระทรวง ตามกรม ตามพื้นที่ งบประมาณหลังจากอนุมัติแล้วผมก็จะต้องไปติดตามดู หรือคนอื่นอนุมัติแล้วผมก็ต้องไปติดตามดูด้วย ในชุดของผมจะมีคณะอนุกรรมการอยู่ 2 ชุด คือชุด 1. อนุกรรมการวิชาการและวิเคราะห์โครงการ ดูโครงการที่ขอมาสมควรให้ไม่สมควรให้ มีเหตุผลในทางวิชาการเป็นไปได้หรือไม่ได้ 2. อนุกรรมการติดตามประเมินผล มีหน้าที่ไปติดตามอย่างเดียว คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลยังมีอีกหน่วยหนึ่งเขามาช่วย คือมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้ามาช่วยอีก แบ่งงานให้มหาวิทยาลัย ให้อาจารย์ ให้นิสิตทำ จะได้มั่นใจว่ารับสตังค์ไปแล้วทำจริง ประชาชนได้ประโยชน์
     ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  เปิดเผยอีกว่า จากการที่ได้ติดตามท่านนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปเยือนประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทั้ง 2 ประเทศได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยกับประเทศไทย โดยทางญี่ปุ่นได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการถ่ายภาพทางอากาศ เพื่อจัดทำแผนที่ระดับสูงต่ำของภูมิประเทศ และสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการอุทกภัยภายในประเทศ ได้ให้ความช่วยเหลือไทย โดยจะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยวิเคราะห์และให้ความช่วยเหลือต่อไป
 
    

ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 

Tags กบอ.
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วท. ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำ 8 จังหวัด ภาคกลาง
» การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ 8/2555
» ดร.ปลอดประสพ ในฐานะประธาน กบอ. ร่วมหารือเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักน้ำ
» รมว.วท. ให้สัมภาษณ์การเข้าร่วมเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan)
» แนวทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผังเมืองในการบริหารจัดการน้ำท่วม
» ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเสนอกรอบแนวคิด (Conceptual Plan)
» นายกรัฐมนตรี ร่วมประชุม กบอ. เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการป้องกันน้ำท่วม