กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ จัดประชุมบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ก.วิทย์ฯ จัดประชุมบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

พิมพ์ PDF

เพื่อหาแนวทางการจัดทำกิจกรรมร่วมกับจังหวัด พร้อมโชว์ผลงานหน่วยงานในสังกัด

                           


      นางสาวเสาวณี  มุสิแดง  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) : วทน. สัญจรสู่จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ระหว่างวันที่  26–28 มีนาคม 2555 โดยมีนายวินัย  สิทธิมณฑล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครสวรรค์ จัดโดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมนี้ได้มีการแสดงนิทรรศการผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย และหน่วยงานภาคเอกชน และภายหลังการประชุมฯ จะมีการสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การแปรรูปข้าว ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของพื้นที่ด้วย (เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555)


      นางสาวเสาวณี  มุสิแดง  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวเปิดการประชุมตอนหนึ่งว่า เพื่อให้มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปพัฒนางานจังหวัด ยกระดับความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศให้ดีขึ้นอย่างมีคุณภาพ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการดำเนินงานดังกล่าว ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 ทำให้เกิดการสร้างกลไกการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวง มหาดไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในระยะเวลาต่อมา โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการ เป็นผู้บริหารจังหวัดระดับสูง และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มอบหมายสถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในแต่ละจังหวัด ทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของจังหวัด พร้อมทั้งได้แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำจังหวัด ในการทำหน้าที่ประสานการดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัระดับสูง ต่อมากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีนโยบายในการดำเนินงานศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำภูมิภาค จำนวน 8 ภูมิภาค เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการในพื้นที่จังหวัด 76 จังหวัด ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ให้ดำเนินการในลักษณะนำร่อง 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แล้วขยายผลให้ครบทั้ง 8 ภูมิภาคในโอกาสต่อไป
 

      ด้าน นางสาวคนึงนุช  พิมพ์อุบล  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการทำงานเชิงบูรณาการกับกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินงาน “การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี” ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานดังกล่าวเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้พัฒนาจังหวัด และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในจังหวัด เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเกิดการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม


      สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่นในโครงการที่เป็นความต้องการของจังหวัดและท้องถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และภาคประชาชนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งนี้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จะมีการนำเสนอศักยภาพและความต้องการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


      นอกจากนี้ ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในพื้นที่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้รับทราบผลงานและเทคโนโลยีที่หน่วยงานต่างๆ ได้เผยแพร่และเกิดการประสานงานในการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ชุมชนของผู้เข้าร่วมการประชุมต่อไป


ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ถ่ายภาพ : นายรัฐพล  หงสไกร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ศวภ.1 สรุปผลการดำเนินงาน และระดมสมองวางแผนนำ วทน. สู่ชาวเหนือ
» กระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมการบูรณาการงานด้าน วทน. สู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
» ก.วิทย์ฯ จัดกิจกรรมการบูรณาการงานด้าน วทน. และ วทน. สัญจรสู่จังหวัดสุพรรณบุรี
» ก.วิทย์ฯ นำองค์ความรู้ลงใต้ ร่วมพัฒนาระนองสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
» กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าบูรณาการวิทยาศาสตร์ สู่การปฏิบัติภาคชุมชนที่ จ.ร้อยเอ็ด
» ก.วิทย์ จัดทัพหน่วยงาน นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสู่ชุมชน บูรณาการพื้นที่ 4 จังหวัด
» ก.วิทย์ฯ จัดประชุมบูรณาการฯ เพื่อหาแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป