กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 24 มีนาคม ครบรอบ 33 ปี

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 24 มีนาคม ครบรอบ 33 ปี

พิมพ์ PDF

 

        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง 24 มีนาคม 2555 ครบรอบ 33 ปี เพื่อเชื่อมความสามัคคีของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานในสังกัด พิธีทำบุญทางศาสนาและพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างดีเด่นของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2554 โดยมี ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี และผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธี  ภายในบริเวณเทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
        ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วท. เกมส์ ณ สนามกีฬาเทคโนธานี มีการแข่งขันกีฬา 13 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล เปตอง ปิงปอง ตะกร้อ แชร์บอล วอลเลย์บอล ปาเป้า หมากรุกไทย ฯลฯ และการแข่งขันเกมมหาสนุก 5 ชนิด อาทิ พัตกอล์ฟ ชักเย่อ โดยมีนักกีฬาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประมาณ 1000 คน โดยจะมีพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันในช่วงเย็น พร้อมทั้งการประกวดร้องเพลง

 

 

       จากนั้นเวลา 10.00 น. จะมีพิธีทางศาสนาทำบุญถวายภัตตาหารเพล ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ จะมีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างดีเด่นของ วท. ประจำปี 2554 จำนวน 25 คน
        ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเกียรติบัตรฯ ว่า ที่มาแจกรางวัลวันนี้ ผมก็เป็นคนที่รับรางวัลเหมือนคุณ และเป็นคนเดียวด้วยที่ได้ 3 รางวัล ผมได้รับรางวัลสังข์เงิน ได้รับครุฑทองคำในฐานะข้าราชการดีเด่น ได้รับพระราชทานกรมพัฒนาดีเด่นของชาติ ทุกครั้งที่ได้ผมก็รู้สึกดีใจ อย่างน้อยเราทำอะไรคนเขาเห็น อย่างน้อยสิ่งที่คุณทำมาเราเห็น ฉะนั้นในนามของกระทรวง ในนามของคนไทยในฐานะที่ผมเป็นผู้แทนราษฎร ขอบคุณนะที่คุณทำงาน ทุ่มเท ทำประโยชน์ ก็ขอให้ทำต่อไป สำหรับท่านอื่นก็ขอให้มุ่งมั่นทำต่อไป เห็นหรือไม่เห็นคุณเป็นคนรู้ สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยพอใจสังคมไทยคือ ตายแล้วถึงมาพูดเรื่องความดี ตอนเขาอยู่ทำไมไม่รู้จักชื่นชม ผมอยากให้คนไทยเปลี่ยนสังคมยกย่องคนดี โดยเฉพาะในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ ฉะนั้นที่คุณได้รับรางวัลวันนี้ในขณะที่คุณยังมีชีวิตอยู่ คิดว่าเป็นเรื่องที่ดี ผมก็ภูมิใจที่ได้มอบรางวัลให้ท่าน

 

 

        ด้าน ดร. พรชัย  รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานฯ ว่า เพื่อเป็นสิริมงคลขององค์กร ร่วมทั้งเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจแก่บุคลากรของกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงจัดพิธีทำบุญทางศาสนา และพิธีมอบเกียรติบัตรขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างดีเด่น ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2554
         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้มีการสถาปนาขึ้น ในสมัยนายกรัฐมนตรี พลเอก เกรียงศักดิ์  ชมะนันท์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 โดยให้มีการจัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน ต่อสภานิติบัญญัติ และสภามีมติรับหลักการพระราชบัญญัติดังกล่าว  ต่อมาจึงมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2522 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 96 ตอนที่ 40 วันที่ 23 มีนาคม พุทธศักราช 2522 ให้มีการจัดตั้ง “กระทรวงวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและการ- พลังงาน” ขึ้น และพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป จึงถือได้ว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน” ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ในวันที่ 24 มีนาคม 2522

 


          ต่อมา ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2535 เนื่องจากรัฐบาลสมัยนั้น ได้คำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาอุตสาหกรรม และส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2535 เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ ต่อมาได้มีการปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัยกับสถานการณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2545 และได้เปลี่ยนชื่อจาก “กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” เป็น “กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี” โดยได้แยกภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมออกไปเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภารกิจด้านพลังงานไปเป็นกระทรวงพลังงาน

 


ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร

ภาพข่าว : นายองอาจ ทองเปลี่ยน และ นายรัฐพล หงสไกร

เผยแพร่ : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป