Mr. Johannes Jan (Joop) Atsma พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท.

พิมพ์

   เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ Mr. Johannes Jan (Joop) Atsma รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และนายโยฮันเนิส อันดรีย์ บัวร์ (H.E. Mr. Johannes Andries Boer) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ ดร.พรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหารือความร่วมมือกับหน่วยงานของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โดยมีหน่วยงาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) เข้าร่วมหารือ

 

เขียนข่าวและเผยแพร่ข่าว : นายรัฐพล  หงสไกร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

Tags Mr. Johannes Jan (Joop) Atsma พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท.