กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑

มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑

พิมพ์ PDF

 

      วันนี้ (15 มีนาคม 2555) เวลา 10.00 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ องค์การมหาชน (ซิป้า) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มูลนิธิสยามกัมมาจล และ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ ๑๑” หรือ Thailand ICT Contest Festival 2012 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของเยาวชนไทย ให้สามารถพัฒนาผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีศักยภาพ นำไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และยังเป็นการบ่มเพาะต้นทุนแห่งทรัพยากรมนุษย์ สู่การพัฒนารากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์ 
 


      ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กล่าวว่า “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ ๑๑ ถือเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่สำหรับการแสดงออกถึงความสามารถของเยาวชน โดยจะเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงถึงพลังของความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเยาวชนไทยมีความสามารถไม่แพ้ชาติอื่น ดังจะเห็นได้จากผลงานของเยาวชนไทยที่สามารถคว้ารางวัลจากเวทีนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชื่อว่า หากมีการสนับสนุนด้วยดีจากทั้งภาครัฐและเอกชน ความสามารถในด้านดังกล่าวจะมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น และในอนาคตประเทศไทยจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องพึ่งต่างชาติ อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะสร้างสรรค์สู่การเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศในอนาคตได้อีกด้วย ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่มีความพิเศษเป็นอย่างยิ่ง ทางเนคเทคได้มีความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น นอกจากซิป้าและบริษัท อินเทล ที่ได้ร่วมผลักดันการสนับสนุนการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแล้ว ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมูลนิธิสยามกัมมาจล ก็ได้มาร่วมมือกันสร้างเข้มแข็งให้กับผลงานของเยาวชนผลักดันไปสู่กลุ่มผู้ใช้งานจริงทั้งด้านเกษตรกรรม ชุมชน และสังคมต่อไป”
 


      ด้าน ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ องค์การมหาชน (ซิป้า) กล่าวว่า  “ในมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสรเทศและการสื่อสารครั้งที่ ๑๑ จะได้เห็นการตื่นตัวและพัฒนาการของเยาวชนไทยในความรู้ ความสามารถทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งพบว่ามีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว เยาวชนคนไทยสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น โดยสำนักงานฯ ในฐานะที่มีบทบาทในการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จะมีมาตราการสำหรับให้ผู้สนใจพัฒนาซอฟต์แวร์สู่ผู้ประกอบการที่เข้มแข็งในอุตสาหกรรมต่อไป”
 


      ด้านนางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล  กล่าวว่า “มูลนิธิสยามกัมมาจล ดำเนินงานด้านการพัฒนาเยาวชน โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนองค์กรพัฒนาเยาวชนให้มีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพเพื่อประโยชน์ของตนเองและร่วมแบ่งปันความสามารถกับชุมชน ซึ่งจะเป็นผลให้คนรุ่นใหม่ เป็นพลเมืองที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนของสังคมไทย สำหรับเยาวชนที่มีความสามารถด้านไอที มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนการต่อยอดโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย โดยปีนี้เป็นปีแรกที่สนับสนุนให้ผลงานของเยาวชนที่มีศักยภาพได้พัฒนาต่อไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง พร้อมทั้งสนับสนุนการรวมตัวกันของเครือข่ายเยาวชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความสามารถร่วมกัน ตลอดจนขยายผลให้เกิดเครือข่ายครู อาจารย์ ที่มีบทบาทสนับสนุนเยาวชนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยให้สามารถสร้างกำลังคนรุ่นใหม่ด้านไอที ที่มีคุณภาพและมีจำนวนมากยิ่งขึ้น ให้เพียงพอต่อความต้องการกำลังคนที่สามารถนำความก้าวหน้าทางไอทีไปสร้างความได้เปรียบในการพัฒนาประเทศต่อไป”
 


       นายเอกรัศมิ์ อวยสินประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด อีกหนึ่งผู้สนับสนุนโครงการ “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ ๑๑” หรือ Thailand ICT Contest Festival 2012 กล่าวว่า “เนื่องจากเยาวชนคือกำลังสำคัญที่จะผลักดัน และพัฒนาศักยภาพโดยรวมทั้งระดับประเทศ และโลกต่อไป ดังนั้น การมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงทักษะการคิดในเชิงวิเคราะห์ รู้จักการทำงานร่วมกัน ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้เราเดินไปสู่ความสำเร็จ  การสนับสนุนที่อินเทลมีให้กับเนคเทคกว่าสิบปีที่ผ่านมา และร่วมส่งเสริมให้เด็กไทยได้ก้าวขึ้นไปประชันผลงานกันในเวทีระดับโลกอย่างงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ที่ประเทศสหรัฐฯ ภายหลังจากที่ได้ผู้ชนะจากเวทีระดับประเทศแล้วนั้น นับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยสร้างสรรค์ผลงานการคิดค้นกันอย่างเต็มที่ โดยจะเป็นการช่วยยกระดับความรู้ ความสามารถของเยาวชนไทยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลมากขึ้น”
 


       ทั้งนี้ “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ ๑๑” หรือ Thailand ICT Contest Festival 2012 มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย เช่น การเสนอผลงาน ๑๓๑ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ อาทิ โปรแกรมเกม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (CAI) โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ โปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งาน Web Contest และ Mobile Application ในการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ (The Fourteenth National Software Contest: NSC 2012)
ชมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๑๔ (Young Scientist Competition: YSC 2012) สรรหาสุดยอดตัวแทนประเทศไทยชิงชัยในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ เมืองพิตส์เบิร์ก มลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริการ่วมให้กำลังใจนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตัวแทนค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์จากทั่วประเทศในการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๑๑ ( Youth’sElectronics Circuit Contest: YECC 2012) เพื่อชิงชัยในการประดิษฐ์และสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์สำหรับเตรียมรับมือภัยพิบัติ เพื่อค้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
ชมการแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒ ( National Linux Competition: NLC 2012) ระดับนักเรียนและประชาชนทั่วไปในการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพื่อใช้โปรแกรมต่างๆในลินุกซ์ทะเลและการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมและให้บริการเครือข่ายโดยใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ระบบปฏิบัติการตามแนวทาง Open Source ที่ช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
       พร้อมกันนี้ ในการจัดงาน ทั้ง ๓ วัน ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบนเวที เช่นการพูดคุยกับแขกรับเชิญ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับครู-อาจารย์ และกิจกรรมสัมมนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในประเด็นที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย รวมถึงการรับฟังเทคนิคและเคล็ดลับในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อสร้างแรงบันดันดาลใจให้กับเยาวชนไทยที่สนใจในเรื่องเทคโนโลยี เป็นต้น
       ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. ๐๒ ๕๖๔๖๙๐๐ ต่อ ๒๓๔๕ หรือ ๒๓๘๘ - ๙ หรือทางเว็บไซต์  www.nectec.or.th/fic/


เผยแพร่ข่าวโดย : นีรนุช  ตามศักดิ์  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป