การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง

พิมพ์

    นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization 0f the Tread Way     Commission) ณ ห้องปรินซ์บอลลูม 3 (ชั้น 11 อาคาร 1) โรงแรมปรินซ์ พาเลส มหานาค กรุงเทพฯ

ภาพข่าวโดย : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

เขียนข่าวโดย : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

            

Tags ประชุมเชิงปฏิบัติการ บริหารความเสี่ยง วันที่ 31 มกราคม 2555