ก.วิทย์ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

พิมพ์

                                                            ก.วิทย์ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทเฉลิมพระเกิยรติฯ

     เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กรุงเทพมหานครฯและกองทัพเรือเป็นเจ้าภาพอุปสมบทเฉลิม

พระเกียรติฯเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ วัดสังข์กระจาย เขต

บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

เขียนข่าวโดย  : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

ภาพข่าวโดย  : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

 

Tags อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 30 พ.ย.2554