กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการการประกวดนวัตกรรม “นาวาฝ่าวิกฤต ” รอบชิงชนะเลิศ

รมว.วท. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการการประกวดนวัตกรรม “นาวาฝ่าวิกฤต ” รอบชิงชนะเลิศ

พิมพ์ PDF

 ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการการประกวดนวัตกรรม  “นาวาฝ่าวิกฤต ” รอบชิงชนะเลิศ โดยมี ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ดร. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ และคุณเทวิน วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัลครั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ณ. สวนลุมพินี
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีพันธกิจในการส่งเสริมงานวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ได้ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ริเริ่มจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ “ฝ่าวิกฤตอุทกภัย: Mobility in the time of Flood”  ขึ้น ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในยามที่ประเทศเกิดภัยพิบัติอย่างร้ายแรง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนได้ริเริ่ม คิดค้นวิธีที่จะต่อสู่และอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติในภาวะวิกฤต เพื่อให้ได้ต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้เดินทางในน้ำได้อย่างสะดวก ปลอดภัยและนำไปใช้งานได้จริงและเพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ และผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติในหมู่ประชาชนชาวไทย โดยมีเกณฑ์พิจารณาตัดสิน รอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการจะพิจารณารางวัลใน 2 ด้าน คือ สิ่งประดิษฐ์ที่มีความเร็วสูงและสร้างแรงกระเพื่อมน้อย และ สิ่งประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศ โดยแต่ละผลงานต้องสามารถนำไปใช้งานได้จริง


    ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การที่ประเทศไทยได้ประสบปัญหาอุทกภัยขั้นร้ายแรง นับว่าเป็นปัญหาภัยธรรมชาติที่รุนแรงที่สุด เราจึงต้องใช้สติปัญญาในช่วงที่มีความกดดัน โดย คิดหาวิธีแก้ไขปัญหาหรือแนวทางป้องกันใหม่ ๆ ให้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับประเทศไทยที่เกิดภาวะน้ำท่วมมาก และทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ปัญหาอุทกภัยแบบนี้ เราควรมีนวัตกรรมที่รับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งต่อ ๆ ไปและสามารถขายได้
    ดร. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากประชาชนชาวไทย โดยมีผู้มาลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันมากว่า 100 ราย และมี 50 ทีมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกติกา และได้รับเงินรางวัลในการผ่านเข้ารอบ 50 ทีม ทีมละ 10,000 บาท เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันความเร็วและความคิดสร้างสรรค์ โดยแบ่งเป็นทีมละ 5 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท จำนวน 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 50,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รองชนะเลิศอับดับสอง 30,000 บาท จำนวน 2 รางวัล และรางวัลชมเชย 10,000 บาท จำนวน 4 รางวัล ทุกรางวัลจะได้รับโล่เกียรติยศ โดยผ่านการดูแลของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค และ ผู้แทน ปตท. ภายใต้แนวคิด และการระดมสมองของคนไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่
    คุณ เทวิน วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องอย่างยิ่งในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และส่งเสริมนวัตกรรมของค่านิยม ปตท. คือ Spirit โดยตัว I ของคำว่า Spirit คือ Inovation ซึ่งเชื่อว่า การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เป็นการพัฒนาโลกอย่างต่อเนื่องในด้านการสร้างความเจริญ และการช่วยแก้ปัญหา ช่วยบรรเทาทุกข์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
    ทั้งนี้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของผู้ประดิษฐ์และผลงานต้องเผยแพร่ให้เป็นสมบัติสาธารณะ อนุญาตให้คนไทยใช้งานได้ทั่วไป และสามารถนำไปผลิตเพื่อใช้งานได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

เขียนข่าวโดย :   นางสาวพัชรี  จันทะวงษ์
ภาพข่าวโดย  :   นางองอาจ  ทองเปลี่ยน
เผยแพร่โดย :  นีรนุช  ตามศักดิ์
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป