กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สนช. ประกาศ 2 สุดยอดผลงานนวัตกรรมระดับชาติ ชุดตรวจยีนแพ้ยาต้านไวรัสเอดส์ และ โปรตีนมะพร้าวผงอินทรีย์

สนช. ประกาศ 2 สุดยอดผลงานนวัตกรรมระดับชาติ ชุดตรวจยีนแพ้ยาต้านไวรัสเอดส์ และ โปรตีนมะพร้าวผงอินทรีย์

พิมพ์ PDF

คว้ารางวัลพระบรมรูปปั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”


            ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2554” ในวันที่ 5 ตุลาคม ซึ่งเป็น “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัล “การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2554” ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554

 


            ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ในนามของรัฐบาลและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่อุตส่าห์คิดและมาแข่งขันกันและได้รางวัล ผลงานของท่านเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ประเทศไทยเราจะเจริญไปข้างหน้าได้อย่างเจริญก้าวหน้าอย่างทัดเทียมประเทศอื่นเขา ประชาชนชาวไทยจะมีอายุยืนยาว สามารถฟันฝ่าอุปสรรค รักษาโรคภัยไข้เจ็บข้างหน้า สิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่นี้จะเป็นบันไดก้าวสำคัญ ประเทศไทยคงจะต้องละทิ้งจากความคิดเก่าๆ ง่ายๆ ซึ่งบางอย่างก็เป็นของดี เพราะว่ามันเป็นขนบธรรมเนียม แต่ว่าเราต้องไปสู่สังคมขององค์ความรู้ที่เรียกว่า knowledge based society ฉะนั้นต้องเปลี่ยนวิธีคิดของเราที่เป็นวิทยาศาสตร์มากกว่านี้ ด้วยวิทยาศาสตร์ด้วยพื้นฐานขององค์ความรู้ที่เป็นจริงคือ วิทยาศาสตร์จะนำไปสู่เทคโนโลยีและในที่สุดก็จะไปสู่นวัตกรรมซึ่งใช้ได้และขายได้ นั่นคือสิ่งที่รัฐบาลอยากเห็นและอยากทำ สิ่งที่เราทำให้สัมผัสได้คือ รัฐบาลประกาศภายใน 8 ปีนี้ เราจะทำให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มจาก 3 หมื่นล้านบาทในปีนี้ เป็น 3 แสนล้านบาท แต่ไม่ใช่รัฐบาลออกทั้งหมด จะเป็นเอกชนออกส่วนหนึ่ง เพราะเราเชื่อว่าถ้าประเทศไทยต้องการจะมีความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงจะต้องไม่ใช่ขายของถูก จะต้องขายของที่มีราคาที่มีเทคโนโลยี หรือเรียกว่า เศรษฐกิจ Innovative economy

 


            ดร. พรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การจัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” เนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติ และพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ สมาคม และเอกชนที่จัดขึ้นในวันนี้ ได้จัดกิจกรรมเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. การประกาศผลการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2554 และพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” เป็นผลงานในระดับบริษัทหรือหน่วยงานภาครัฐที่มีประโยชน์เด่นชัดต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ “รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย” เป็นผลงานต้นแบบในระดับนิสิตนักศึกษา “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย” เป็นผลงานในระดับบริษัทที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าว “รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม” เป็นผลงานในระดับบริษัททางด้านการออกแบบ “TRUE INNOVATION AWARDS” เป็นผลงานในระดับบริษัท ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “MITRPHOL INNOVATION AWARDS” เป็นผลงานในระดับบริษัท ของกลุ่มน้ำตาลมิตรผล และ ‘SCG POWER OF INNOVATION AWARDS” เป็นผลงานในระดับบริษัทของเครือเอสซีจี และ 2. นิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลต่างๆ

 


ผลการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2554

  • ด้านสังคม

            รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “HIV-ADR all in one” ชุดตรวจยีนแพ้ยาต้านไวรัสเอดส์ ผลงานของ รศ.ดร.วสันต์  จันทราทิตย์  และ รศ.พญ. ศศิโสภิณ  เกียรติบูรณกูล ภาควิชาพยาธิวิทยา และภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
            รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ “Cocoon” อุปกรณ์อุดรอยรั่วหัวใจชนิดปลอดสารนิกเกิล  ผลงานของบริษัทแวสคิวลาร์  อินโนเวชั่นส์ จำกัด และ “Mom made Toys” ของเล่นสำหรับเด็กพิเศษ ผลงานของบริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด
            รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่  “ผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติกแบบมีปีกป้องกันดินถล่ม” ผลงานของบริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ “ผลิตภัณฑ์ P’PET เครื่องรับซื้อขวดพลาสติกรีไซเคิล ผลงานของบริษัท แอสซีส ครีเอชั่น จำกัด

  • ด้านเศรษฐกิจ

            รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “ผลิตภัณฑ์ AgriLife” โปรตรีมะพร้าวผงอินทรีย์ ผลงานของบริษัท เอิร์ธบอร์น จำกัด
            รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ “ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก ABS จากยางธรรมชาติ” ผลงานของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
            รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่ “P.S.J.” ระบบควบคุมแสงสว่างและประหยัดพลังงาน ผลงานของบริษัท พี.เอส.เจ. เอเนอร์จีเซฟ จำกัด
            รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ “OASYS” ระบบฟาร์มเลี้ยงปูม้านิ่มเชิงซ้อนแบบปิด บริษัท ไทยซีแครบ จำกัด และ “รถขนส่งอาหารสำหรับเครื่องบิน A380” บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด

 

 

การประกวดนวัตกรรมขาวไทยป 2554  ผลงานที่ไดรับรางวัล

  • กลุมอุตสาหกรรม

            รางวัลที่ 1       ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
            รางวัลที่ 2       ผลิตภัณฑ ครีมเทียมน้ำมันรําขาว “คิง”             
                                 และ ผลิตภัณฑ 15” Rice Soft Cream (ไอศกรีม 15 นิ้ว)    
            รางวัลที่ 3       ผลิตภัณฑ ขาวสุกอบกรอบกึ่งสําเร็จรูป “โอแคร”          
                                 และ ผลิตภัณฑ แปงพับจากแปงขาวเจา Oryze-Natural 2 Way Powder Jasmine Rice     
            รางวัลชมเชย    ผลงาน “การใชกาซไนโตรเจนกําจัดแมลงในขาวสาร”          

  • กลุมวิสาหกิจชุมชน

            รางวัลชมเชย      ผลิตภัณฑ ยายอิ ขาวหมากเย็น และ Hydrolysis Crispy Rice (Natural Whole Grain)               

 
ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร

ถ่ายภาพ    : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.0 2333 3700 ต่อ 3727-3732 โทรสาร 0 2333 3834

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป