กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พลตำรวจเอกโกวิท วัฒนะ รองนายกฯ เยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

พลตำรวจเอกโกวิท วัฒนะ รองนายกฯ เยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

พิมพ์ PDF

และให้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานต่างๆ 
 


         พลตำรวจเอกโกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมให้นโยบายในการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  และให้นักวิทยาศาสตร์ช่วยพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ให้มีขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์สูงขึ้น โดยมี ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พรชัย  รุจิประภา  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554

        พลตำรวจเอกโกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ว่า ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการนำประเทศและคนไทยไปสู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานที่สำคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นแม่แบบของประเทศ อาทิ เรื่องดาวเทียม  และให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ช่วยพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สูงขึ้น อีกทั้งให้นำผลงานวิจัยและพัฒนาต่างๆ ที่มีอยู่ถ่ายทอดสู่หน่วยงานต่างๆ อาทิ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มพื้นฐานและขยายองค์ความรู้ให้หน่วยงานอื่นๆ ได้ยกระดับ 


         ดร.พรชัย  รุจิประภา  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวรายงานสรุปว่า  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีหน่วยงานในสังกัดรวม 16 หน่วยงาน เป็นส่วนราชการ 4 หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ 2 หน่วยงาน หน่วยงานในกำกับ 3 หน่วยงาน และองค์การมหาชน 6 หน่วยงาน  มีอัตรากำลังในภาพรวมทั้งกระทรวงฯ จำนวน 5,736 คน แบ่งเป็นจบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 697 คน ปริญญาตรี 2,294 คน ปริญญาโท 2,082 คน และปริญญาเอก 663 คน มียุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 1.การวิจัยและพัฒนา 2. การพัฒนากำลังคน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยและพัฒนา มีเป้าหมายที่จะเพิ่มจาก 6-7 คน/ประชากร 10,000 คน เป็น 15 คน/ประชากร 10,000 คน  โดยการสนับสนุนนักเรียนทุนต่างๆ 3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนโยบาย โดยเฉพาะห้อง lab ที่ได้มาตรฐาน  4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการร่วมทุน ให้สัมปทาน หรือขาย เพื่อนำไปสู่เชิงธุรกิจ และประชาชนนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น 5. สร้างความตระหนัก ทำให้ภูมิปัญญาเข้าไปสู่ประชาชน ลดความเชื่อถือที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ให้คิดเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น  และ 6. การใช้ข้อมูลจากดาวเทียม โดยร่วมมือกับหน่วยงานปฏิบัติต่างๆ 

 


         ปีงบประมาณ 2555 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เสนอของบประมาณ 15,177.377 ล้านบาท และมีแผนงาน/โครงการที่สำคัญได้แก่  1. แผนงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ โครงการพิพิธภัณฑ์พระราม 9 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ด้านทันตกรรม 2. โครงการพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจโลกดวงที่ 2 ของประเทศไทย 3. โครงการเครือข่ายสถานีเรดาร์ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนเพื่อการติดตามกระแสน้ำและคลื่นในทะเลแบบ Real time 4. แผนงานการบริหารจัดการน้ำ อาทิ โครงการจัดตั้งศูนย์คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล โครงการจัดทำข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อสนับสนุนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม และโครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่แหล่งน้ำเพื่อการจัดการบริหารน้ำชุมชน  5. โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเพื่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชุมชน ขนาด 1 MW. 6. แผนงานศูนย์เครือข่ายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค เป็นศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค โครงการศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค โครงการสร้างศูนย์วิจัยและบริการทางดาราศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ และ 7. การจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 8. แผนงานการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทางด้านเทคโนโลยีสู่การสร้างธุรกิจจากฐานงานวิจัย (โครงการเถ้าแก่น้อย) 9. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และ 10. แผนงานพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพข่าว : นายรัฐพล  หงสไกร
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป