กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน แถลงข่าวเปิดกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจปี 2 แนวคิด "10 สุดยอดงานวิจัยเด่น สู่แผนธุรกิจนิวเคลียร์"

แถลงข่าวเปิดกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจปี 2 แนวคิด "10 สุดยอดงานวิจัยเด่น สู่แผนธุรกิจนิวเคลียร์"

พิมพ์ PDF

 

          วันนี้ เวลา 13.30 น. (14 กันยายน 2554) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) จัดงานแถลงข่าวเปิดกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจปี 2 ชวนนิสิต นักศึกษา ผู้สนใจ เลือก 10 ผลงานวิจัยเด่นของ สทน. หวังสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องประโยชน์จากนิวเคลียร์ และส่งเสริมให้งานวิจัยสามารถใช้ในภาคธุรกิจได้จริง ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท โดยมี ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

          สทน.นอกจากจะเป็นหน่วยงานการวิจัยและพัฒนาด้านนิวเคลียร์ ยังมีงานบริการแก่ประชาชน ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม อีก 5 ด้าน ได้แก่ การบริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ การบริการไอโซโทปรังสี การฉายรังสีอาหารและผลิตผลทางการเกษตร การฉายรังสีอัญมณี การจัดการกากกัมมันตรังสี ซึ่งงานบริการทั้งหมด เป็นผลมาจากผลงานวิจัยแทบทั้งสิ้น สทน.จึงเล็งเห็นความสำคัญงานวิจัย และเชื่อว่าผลงานเหล่านั้นสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้จริง กิจกรรมประกวดแผนธุรกิจนิวเคลียร์จึงเกิดขึ้น โดยในปีที่ผ่านมามีนิสิต นักศึกษา ให้ความสนใจส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมประกวดมากกว่า 20 ผลงาน จากผลสำเร็จในปีที่ผ่านมา กิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจนิวเคลียร์ปี 2 จึงกลับมาอีกครั้ง ภายใต้แนวคิด “10 สุดยอดงานวิจัยเด่น สู่แผนธุรกิจนิวเคลียร์”

 

          ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงกิจกรรมของสทน. ครั้งนี้ว่า สทน. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสร้างปัญญาในสังคม ตลอดจนการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยการนำผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาด้านต่างๆที่กล่าวมาแล้ว กิจกรรมของ สทน.ในครั้งถือเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจของกระทรวงฯเป็นอย่างดี และสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบเท่าที่ควรให้สามารถเผยแพร่ไปสู่นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ในกว้างขวางขึ้น  นักวิทยาศาสตร์มีหน้าที่ในการวิจัย ซึ่งแต่ละผลงานใช้เวลามากในการดำเนินการ แต่หากผลงานวิจัยนั้นไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง หรือถูกวางไว้บนหิ้ง มันก็ไม่มีประโยชน์ การหาช่องทางหรือเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนหรือสร้างธุรกิจใหม่ ย่อมสร้างมูลค่าให้ผลงานวิจัยได้มหาศาล และก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยได้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม

          ทั้งนี้ ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ในฐานะเจ้าของโครงการประกวดแผนธุรกิจ กล่าวถึงกิจกรรมดังกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 5 ปีของการจัดตั้ง สทน. มีนักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้น พัฒนาผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์มากกว่า 50 ผลงาน ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์อย่างมากในหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านการแพทย์ ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม และด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันฯ ได้เล็งเห็นว่า หากมีการนำผลงานวิจัยเหล่านี้ ไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ย่อมจะสร้างประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้มากมาย “ ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา มีผลงานวิจัยของ สทน.หลายโครงการได้รับความสนใจจากบริษัทเอกชน นำไปพัฒนาและต่อยอดในเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะผลงานวิจัยด้านเกษตร แต่เราเชื่อว่ายังมีงานวิจัยอีกจำนวนมากที่มีศักยภาพ สามารถนำไปพัฒนาทำเป็นธุรกิจได้ และยังเป็นโอกาสอันนี้ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านนิวเคลียร์ออกสู่สาธารณะอีกด้วย เราจึงจัดโครงการนี้ขึ้นมา สำหรับปีที่แล้วมีผู้สนใจส่งแผนธุรกิจประกวดจำนวนมาก ปีนี้เราจึงจัดกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจต่อเนื่องในครั้งที่ 2 โดยครั้งนี้  สทน.ได้เลือกสรรผลงานวิจัยเด่น 10 ผลงาน เพื่อให้ผู้สนใจได้เลือกนำไปพัฒนาเป็นแผนธุรกิจ ซึ่งจะสะดวกแก่ผู้ส่งผลงาน และเชื่อว่ามีผู้ส่งแผนธุรกิจเข้าประกวดไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ที่สำคัญหากแผนธุรกิจไหนได้รับรางวัลชนะเลิศ สทน.ก็มีแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เจ้าของผลงานนำไปดำเนินธุรกิจได้จริง” ดร.สิรินาฏ กล่าวตอนท้าย

         สำหรับ นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาของทุกสถาบันที่สนใจต้องการส่งแผนธุรกิจเข้าประกวดสามารถดูรายละเอียดกติกาได้ที่ www.tint.or.th หรือ โทรศัพท์ 02 579 0396 สามารถส่งแผนธุรกิจได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555

ผู้เขียนข่าว  : หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
                  โทร./แฟกซ์ 037 392 930
ภาพข่าว     : นายองอาจ ทองเปลี่ยน

เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

                 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท. โทร. 02 333 3732

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป