การสัมมนาแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการไทย

พิมพ์

           สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี สำหรับผู้ประกอบการไทย” เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในการขอรับการสนับสนุนโครงการต่างๆ ขยายฐานผู้รับบริการอย่างทั่วถืง โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ พร้อมส่งมอบแบบพิมพ์เขียวผลงานพัฒนาเทคโนโลยี ภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอยให้กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย นายมานพ ชิวธนาสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนรับมอบฯ ณ ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554


           รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  โดยมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าและการสร้างสรรค์มูลค่าโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการแข่งขันของประเทศ ตามแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบการบูรณาการในส่วนของภาครัฐร่วมกับเอกชน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กรไทยในทุกภาคส่วนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีในระยะยาวซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืนต่อไป
           การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้มีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้สนับสนุนให้ได้รับทราบข้อมูล ตลอดจนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการขอรับหรือเข้าร่วมในโครงการรับการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งๆ ขึ้นไป


           ด้าน นางนิตยา  พัฒนรัชต์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การสัมมนาฯ ว่า  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางด้านอุตสาหกรรมและการเกษตรแก่ผู้ประกอบการ นักประดิษฐ์คิดค้น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้ คือ 1. โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย 2. โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน 3. โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท 4. โครงการส่งเสริมการประดิษฐ์คิคค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์  โดยโครงการที่ 1 และ 2 มุ่งเน้นที่จะพัฒนาภาคเอกชน เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการออกแบบเครื่องจักร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย  โดยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่างๆ จากองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วและพัฒนาให้ดีกว่าเดิมทั้งในด้านคุณภาพและราคา ทำให้ลดการนำเข้าและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว สำหรับโครงการที่ 3 เป็นการสนับสนุนนักประดิษฐ์ในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ โดยการพัฒนาและสร้างเครื่องจักรเครื่องมือด้านการเกษตรอุตสาหกรรมในระดับวิสาหกิจชุมชน และบุคคลให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของชาวชนบท  โครงการที่ 4 เป็นการส่งเสริมนักประดิษฐ์ภาคเอกชน โดยการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ดำเนินการร่วมกับมูลนิธีธนาคารกรุงเทพ โดยเน้นเครื่องมือเครื่องจักรกล อุปกรณ์ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนที่จะนำสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลเหล่านั้นสู่การประดิษฐ์เชิงพาณิชย์ที่มีตลาดรองรับและสามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ 


         เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในการขอรับการสนับสนุนโครงการต่างๆ ดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการขยายฐานผู้รับบริการอย่างทั่วถืง  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้จัดสัมมนาฯ ในวันนี้ โดยภายในงานสัมมนาฯ ประกอบด้วยการบรรยาย การเสวนา การซักถามและเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการสนับสนุนโครงการต่างๆ ตลอดจนให้ผู้ประกอบการไทย นักวิชาการและนักประดิษฐ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวได้ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานในปี 2555-2558 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 250 คน ประกอบด้วยนักวิจัย นักวิชาการศึกษาจากสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม
 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1.การมอบนโยบายด้านการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
โดย  นายวีระพงษ์   แพสุวรรณ   รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้า และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
โดยนายสมหวัง  บุญรักษ์เจริญ   รองผู้อำนวยการสถาบันไทย – เยอรมัน

3.โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท
โดยนายสุพัฒน์   จันทรมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาประดิษฐกรรมฯ

4.การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์
โดย นางนิตยา    พัฒนรัชต์   ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

ถ่ายภาพ : นายรัฐพล หงสไกร
 

Tags วิศวกรรมย้อนรอย
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» 10 ปี โครงการวิศวกรรมย้อนรอยกับแนวทางการส่งเสริมของภาครัฐ
» กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศความสำเร็จวิศวกรรมย้อนรอยเครื่องจักรต้นแบบ
» กิจกรรมนัดพบผู้ประกอบการ BUSINESS MATCHING “โครงการวิศวกรรมย้อนรอยกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย”
» วิศวกรรมย้อนรอยเพื่อการแพทย์ไทย
» กระทรวงวิทย์ฯ เปิดตัว 4 เครื่องจักรต้นแบบฝีมือคนไทย ภายใต้โครงการวิศวกรรมย้อนรอย
» ก.วิทย์ฯ จัดงานแถลงข่าวเครื่องจักรโครงการวิศวกรรมย้อนรอย “เครื่องอัดแท่งชีวมวล (Biomass Pelletizer)”