กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF

        

           รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้อ “รวมพลัง สานสัมพันธ์หมู่บ้านแม่ข่าย” ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2554 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกหมู่บ้านแม่ข่ายฯ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน และรับทราบนโยบายการพัฒนาชุมชนด้วยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปยกระดับให้กับหมู่บ้านแม่ข่ายฯ พร้อมมอบเกียรติบัตรหมู่บ้าน ว และ ท ให้กับผู้แทนภาคต่างๆ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

 

 

           รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีนโยบายที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าสู่ชุมชน โดยใช้กลไกหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือและได้ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผ่านหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และสถาบันการศึกษาที่เป็นพันธมิตรจากโครงการคลินิกเทคโนโลยี ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต ปัจจุบันมีหมู่บ้านร่วมในโครงการ 190 แห่ง กระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ จำนวน 59 จังหวัดทั่วประเทศ และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีนโยบายที่จะขยายการดำเนินการไปยังทุกจังหวัดในอนาคต แนวคิดการตั้งหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจ ช่างสังเกต และสืบข้อมูล เสมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์ประจำหมู่บ้าน เราคาดว่าเมื่อเวลาผ่านไปความเชี่ยวชาญ ความชำนาญการในเทคโนโลยีนั้นๆ ที่ได้รับการถ่ายทอดจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยพันธมิตรจะทำให้ท่านและชุมชนก้าวเข้าสู่หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต ดังนั้นชื่อหมู่บ้านจะมีชื่อเทคโนโลยีหรือชื่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านให้เกิดความเข้าใจทันทีว่าการพัฒนาหมู่บ้านนั้นได้เติมความรู้อะไรเข้าไป เช่น หมู่บ้านต้นน้ำ หมู่บ้านน้ำกร่อย  

 

 

           เป็นที่น่ายินดีที่หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถเป็นตัวอย่างให้หมู่บ้านอื่นๆ ได้เรียนรู้ ได้ทำและใช้ประโยชน์ ภายใต้การดูแลของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โครงการนี้ได้ดำเนินการมีหลายปี ได้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ออกมาแล้วกว่า 1 ล้านกระสอบ คงเป็นตัวชี้ตัวที่ยืนยันได้ว่าเทคโนโลยีที่นำมาใช้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและเกษตรกรผู้ใช้ สามารถลดรายจ่ายสำหรับปุ๋ยเคมีในการที่จะทำให้ดินมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 

 

           ด้าน นางนิตยา พัฒนรัชต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  1 ธันวาคม 2552 การจัดประชุมหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งนี้เป็นการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “รวมพลัง สานสัมพันธ์หมู่บ้านแม่ข่าย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกหมู่บ้านแม่ข่ายฯ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน และรับทราบนโยบายการพัฒนาชุมชนด้วยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปยกระดับให้กับหมู่บ้านแม่ข่ายฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีนโยบายที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยการดำเนินงานในระยะแรก เกิดจากการรวบรวมพื้นที่ดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประกอบกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีนโยบายประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภายใต้คลินิกเทคโนโลยี และความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การดำเนินการในระยะต่อมาจึงได้ขยายโอกาสให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการยกระดับความสามารถของชุมชน ปัจจุบันมีเครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 190 หมู่บ้าน กระจายอยู่ใน 59 จังหวัด ภาคเหนือ 52 หมู่บ้าน 11 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 65 หมู่บ้าน 19 จังหวัด ภาคตะวันออก 7 หมู่บ้าน 3 จังหวัด ภาคกลาง 21 หมู่บ้าน 12 จังหวัด และภาคใต้ 45 หมู่บ้าน 14 จังหวัด โดยมีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 7 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 15 หมู่บ้าน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 12 หมู่บ้าน กรมวิทยาศาสตร์บริการ 7 หมู่บ้าน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 41 หมู่บ้าน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 3 หมู่บ้าน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 1 หมู่บ้าน และสถาบันการศึกษา 51 สถาบัน 111 หมู่บ้าน

 

 

           การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีกิจกรรมหลักคือ ตัวอย่างหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จ ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบอาชีพ  8 หมู่บ้าน การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกหมู่บ้านแม่ข่าย และการแถลงข่าวเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้ดำเนินการประสบความสำเร็จมีผลผลิตครบ 1 ล้านกระสอบ และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ 50 หมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประมาณ 800 คน ประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น อบต. ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกหมู่บ้านแม่ข่าย คลินิกเทคโนโลยี และส่วนราชการ

 

 

ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร

ภาพข่าว     :  นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ และ นายรัฐพล หงสไกร

                  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
                  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728  โทรสาร 02-333-3833  E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป