กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการ หนึ่งศตวรรษนิวเคลียร์ไทย กับอนาคตในทศวรรษหน้า

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการ หนึ่งศตวรรษนิวเคลียร์ไทย กับอนาคตในทศวรรษหน้า

พิมพ์ PDF

          สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงแรมแชงกรี-ล่า เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  เพื่อทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ครั้งที่ 12 ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นในหัวข้อ “หนึ่งศตวรรษนิวเคลียร์ไทย  กับอนาคตในทศวรรษหน้า” เนื่องจากในปีพุทธศักราช 2554 นี้ถือเป็นปีที่ครบวาระ 50 ปี ของการเริ่มต้นนำการวิจัยและพัฒนาด้านนิวเคลียร์เข้ามาใช้ในประเทศไทย ทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น การผลิตยาเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็ง  หรือการนำรังสีมาใช้ปรับปรุงคุณภาพวัสดุในงานอุตสาหกรรมและเปลี่ยนสีพลอยเพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวยังไม่เป็นที่รู้จักในสังคมอย่างแพร่หลายนัก  โดยมี ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดร.พรชัย  รุจิประภา  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และผู้บริหาร สทน. เฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554


          การประชุมครั้งนี้จะได้นำเสนอข้อมูลข้างต้นต่อสังคม และจะมีส่วนช่วยสร้างความเข้าใจและกระตุ้นการใช้ประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  นอกจากข้อมูลประวัติและการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศไทยในอดีตแล้ว  การประชุมนี้ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอศักยภาพของการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศไทยเพื่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ในอนาคตอีกด้วย  ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสังคมไทย  ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในสังคมโลกได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์แขนงต่าง ๆ อาทิ ด้านการเกษตร  อุตสาหกรรม การแพทย์และสาธารณสุข  และสิ่งแวดล้อม  จำนวนกว่า 50 ผลงาน  รวมทั้งการเสวนาและบรรยายพิเศษจากนักวิชาการด้านนิวเคลียร์และผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในและต่างประเทศ


          ในโอกาสนี้  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระราชทานโล่แก่ รองศาสตราจารย์มลุลี  ตัณฑวิรุฬห์  นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่น  ผู้มีผลงานดีเด่นด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์คลินิก เรื่องการเฝ้าระวังความปลอดภัยทางรังสีในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์  พร้อมทั้งพระราชทานโล่แก่ ดร.ดุลยพงศ์  วงศ์แสวง นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดาวรุ่ง  ผู้มีผลงานด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์และทรงบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Occupational Exposure to Gamma Radiation” เพื่อเป็นความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

 

ผู้เผยแพร่ข่าว/ถ่ายภาพ  : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2333 3700 ต่อ 3728

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป