กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ จัดประกวด “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย”

กระทรวงวิทย์ฯ จัดประกวด “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย”

พิมพ์ PDF

(7 พฤษภาคม 2552) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าว “การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยประจำปี 2552 (Rice Innovation Awards 2009)” โดย มุ่งเน้นคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย รวมทั้งกระบวนการผลิตที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมข้าว ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมข้าวของประเทศไทย

 

 

 

 

 

 ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ข้าวเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของไทย โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในหกประเทศที่ผลิตอาหารเลี้ยงชาวโลก การส่งเสริมเรื่องข้าวด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงเป็นเรื่องที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
            “ที่ ผ่านมา รัฐบาลให้ความสำคัญด้านเกษตรกรรมและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยเร่งปรับโครงสร้างการผลิตให้สอดคล้องกับโอกาสทางการตลาด และการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภค หากมีการนำนวัตกรรมเข้าไปแทรกเสริมในหน่วยธุรกิจแล้ว จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไทยได้อีกมาก อีกทั้งช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวยังมีโอกาสขยายตัวสูง โดยในปี 2551 มีปริมาณการผลิตรวมทั้งหมด 530,000 ตัน มูลค่าตลาดในประเทศ 9,300 ล้านบาท มูลค่าตลาดต่างประเทศ 5,520 ล้านบาท” ดร.คุณหญิงกัลยากล่าว

            ดร. สุจินดา โชติพานิช กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของโครงการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ว่า สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมข้าวไทยบนฐานความรู้และได้ ใช้นโยบายการสร้างนวัตกรรมข้าวไทยในเชิงรุก โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิตและการแปรรูป เพื่อให้ข้าวไทยสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ จึงกำหนดให้การพัฒนานวัตกรรมจากข้าวไทย เป็นหนึ่งในโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ สาขาธุรกิจชีวภาพ ตามแผนยกระดับนวัตกรรมของประเทศ ของ สนช. โดยมีตัวอย่างนวัตกรรมจากข้าวไทย ที่ผลิตสู่เชิงพาณิชย์แล้ว เช่น ข้าวหุงสุกเร็ว ข้าวกล้องงอกกาบาไรซ์ แป้งฝุ่นจากแป้งข้าวเจ้า ฯลฯ ซึ่งผลจากการศึกษาข้าวไทยในตลาดโลก พบว่า ข้าวไทยมีคุณภาพสูงมาก ในการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งนี้ สนช. จึงได้ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทยฯ ให้การสนับสนุนการพัฒนาโครงการนวัตกรรมผลิตข้าวไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้องค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร หลักของประเทศ

            ด้าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า การจัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย เป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมข้าวไทย ทั้งตัวผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและพัฒนาความใฝ่รู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมข้าวไทย ตลอดจนเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้ผู้คิดค้นนวัตกรรมข้าวไทย

            ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะ ดังนี้

1.       เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนต่างๆ ของข้าว

2.       กระบวนการผลิตเป็นนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ข้าวไทย

3.       ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์และสามารถเก็บรักษาได้

4.       ผลงานต้องไม่เคยได้รับรางวัลระดับชาติ

          
            โดย มีเกณฑ์การตัดสิน คือ ความเป็นนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวไทย มีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ และผลประโยชน์ที่ได้รับทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

 
            ส่งผลงานได้ที่ อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โทรศัพท์ 0 2942 7620 – 1 , 0 2942 7626 โทรสาร 0 2942 7621 อีเมลล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thairice.org ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป