กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รอง ปกท. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพและทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ"

รอง ปกท. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพและทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ"

พิมพ์ PDF

 

         วันนี้ (3 มิถุนายน 2554) เวลา 09.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) นางสาวเสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพและทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ" ซึ่งกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สป.วท. จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหัวหน้างานและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเชิญ ดร.สุรชัย พรหมพันธุ์ จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, ที่ปรึกษาและวิทยากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน เป็นวิทยากรบรรยาย

ภาพและข่าว  :  ศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

                    กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                    โทร. 0 2333 3732

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» สป.วท.จัดอบรม เรื่อง "การบริหารและการจัดงานคลัง และพัสดุ ด้านการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
» กรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปยางธรรมชาติให้กับผู้ประกอบการไทยวันแรก
» พิธีลงนามความร่วมมือด้านการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขานิวเคลียร์
» นางสาวเสาวณี มุสิแดง รอง ปกท. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเรื่อง "การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ"
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงนามความร่วมมือกับ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
» วว. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสู่ธุรกิจ SMEs
» วว. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสู่ธุรกิจ SMEs
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป