กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ จับมือ มหาดไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อหาแนวทางจัดทำแผน

ก.วิทย์ฯ จับมือ มหาดไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อหาแนวทางจัดทำแผน

พิมพ์ PDF

พัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

              ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วย นายสุรพล แสวงศักดิ์  ที่ปรึกษาด้านการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. และรับทราบนโยบายการพัฒนาจังหวัดด้าน วทน. ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการนำ วทน. สู่ชุมชน” โดย ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ “ภารกิจด้านการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ โดย นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ  ผู้อำนวยการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด กระทรวงมหาดไทย  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ รวม 400 คน ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554


              การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เป็นการดำเนินงานที่ต่อเนื่องจากกรอบความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552  ซี่งหลังจากที่ได้มีการลงนามไปแล้วนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการร่วม เรียกว่า “คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)” และได้มีการประชุมเพื่อกำหนดนโยบายแนวทางการพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ตลอดจนการสร้างความเข้าใจกับสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำจังหวัด  พร้อมกับเพิ่มบทบาทหน้าที่ในบันทึกข้อตกลงภายใต้โครงการคลินิกเทคโนโลยี ซึ่งมีการลงนามระหว่างเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552
              กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำจังหวัดไปแล้ว จำนวน 61 จังหวัด ส่วนจังหวัดที่ยังไม่ได้แต่งตั้งเนื่องจากยังไม่มีสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะได้แสวงหาเครือข่ายเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต นอกจากนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังได้เริ่มดำเนินการผลักดันให้เกิดการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้าน วิทยาศสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในจังหวัดนำร่องในปี 2553 โดยที่การนำความรู้ด้านวิทยาศสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับเพื่อการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้  และคุณภาพชีวิต  โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดความสำคัญเป็นลำดับแรก ในภารกิจตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงที่มีความพร้อมทั้งบุคลากร ทรัพยากร องค์ความรู้ ผลงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนกลไกที่จะนำความรู้ด้าน วทน. ไปสู่ชุมชน อาทิเช่น อสวท. หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลนี เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี กรอ.วท. เครือข่ายศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC) ศูนย์เรียนรู้ด้าน ว. และ ท. ระดับชุมชน โครงการ ITAP อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เป็นต้น


              ภายในการประชุมฯ มีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การบรรยายจากผู้บริหารกระทรวง ทั้ง 2 กระทรวง การเสวนาจากผู้มีประสบการณ์จากการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้าน วทน. ในจังหวัดนำร่องปี 2553 การประชุมกลุ่มย่อย และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ และเครือข่าย
              การประชุมในวันนี้มีผู้ร่วมประชุม จำนวนกว่า 400 คน ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ทำหน้าที่ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (PCSO)  หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ผู้แทนคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่ทำหน้าที่ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาตร์ฯ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกระทรวงมหาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เขียนข่าว/ถ่ายภาพ  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
                               โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป