กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ มอบรางวัลการประกวด

ก.วิทย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ มอบรางวัลการประกวด

พิมพ์ PDF

สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

              กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ  จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยส่วนรวม  ในโครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปี พ.ศ. 2553 หัวข้อเรื่อง “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร” โดยมี นายวีระพงษ์  แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ  พร้อมด้วย นายอภิชาต  รมยะรูป กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ


               นายวีระพงษ์  แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย จำเป็นต้องอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยในการดำเนินงาน ซึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  ทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากวิทยาศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานที่นำไปประยุกต์ให้เกิดเทคโนโลยี และเทคโนโลยีนี้เอง เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและความสำคัญในการสร้างสรรค์สิ่งใหมๆ อันแสดงออกถึงแนวคิดและภูมิปัญญาของคนในชาติ ซึ่งรวมถึงสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย
              การที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อเรื่อง “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร” โดยมีการมอบรางวัลและโล่เชิดชูเกียรติ รวม 7 รางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้กระทำความดี นับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีที่ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือกันทำคุณประโยชน์ให้สังคม ถือเป็นกิจกรรมตัวอย่างที่ดีในการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ที่มีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า ดังเช่นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด  สามารถยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า คนไทยเรามีความรู้ความสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น โดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นจุดเริ่มของการก้าวไปสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ในอนาคต

 

 


              คณะกรรมการตัดสินสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำการคัดเลือกผลงานที่เหมาะสมหลังจากได้รับผลงานที่ส่งเข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 55 ผลงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 7 ท่าน ดังต่อไปนี้ 
                    รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ผลงานชื่อ “กลไกชุดเก็บเกี่ยวในรถตัดอ้อย” นายสามารถ ลี้ธีระนานนท์
                    รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ผลงานชื่อ “เครื่องคว้านเมล็ดลำไยแบบ 2 หัวคว้าน” นายเกรียงไกร ธารพรศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
                    รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ผลงานชื่อ “เครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยใช้พลังงานน้ำในการหมุนชุดแผ่นหมุนชีวภาพ” นายธนวัฒน์ ปกาสิต
                    รางวัลเชิดชูเกียรติ เงินรางวัลๆ ละ 50,000 บาท จำนวน 4 รางวัล
                         1. “ชุดใบมีดตัดหญ้ามหัศจรรย์” นายจรัญ เกิดแก้ว
                         2. “เครื่องตัดขนมขบเคี้ยวและขนมกวนรูปทรงสี่เหลี่ยม” นายวีรยุทธ พรหมจันทร์
                         3. “เครื่องหว่านข้าวแห้งพ่วงรถแทรกเตอร์” นายสุรเวทย์ กฤษณะเศรณี
                         4. “รถตัดหญ้านั่งขับแบบสองเครื่องยนต์” นายนเรศ เปาะทองคำ

              ทั้งนี้ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของผู้ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเปิดโอกาสให้สิ่งประดิษฐ์คิดค้นโดยฝีมือคนไทยได้รับการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์

 


ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
                      โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป