กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ ร่วมมือ ศูนย์วิศวกรรมศาสตร์ศึกษาซูนเนอร์ สหรัฐ ด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโ

ก.วิทย์ฯ ร่วมมือ ศูนย์วิศวกรรมศาสตร์ศึกษาซูนเนอร์ สหรัฐ ด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโ

พิมพ์ PDF

ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ศ.ดร.มาร์ค เอ. แนนนี่ ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมศาสตร์ศึกษาซูนเนอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมเป็นผู้แทนลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทย กับศูนย์วิศวกรรมศาสตร์ศึกษาซูนเนอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554

          สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทย โดยโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง หรือ “วมว.” และศูนย์วิศวกรรมศาสตร์ศึกษาซูนเนอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ “SEEC of OU” ตกลงร่วมมือพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนซึ่งกันและภายใต้หลักการของความเข้าใจร่วมกัน ผลประโยชน์ร่วมกัน ความสนใจร่วมกัน และการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยมีความมุ่งหมายร่วมมือในการ 1.สนับสนุนความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักเรียน คณาจารย์ / บุคลากรผู้สอน และบุคลากร ในการดำเนินโครงการจัดการศึกษาต่างๆ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษร่วมกัน 2.ดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถพิเศษ รวมทั้งบุคลิกภาพและคุณลักษณะของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 3. ส่งเสริมการวิจัยร่วมกันและการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และ 4. จัดประชุม สัมมนา ประชุมทางวิชาการ ประชุมด้านการศึกษาอื่นๆ และหารือในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกันทั้งสองฝ่าย
         ระยะเวลาของข้อตกลง  บันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ลงนาม (23 พฤษภาคม 2554) โดยมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปี โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจยกเลิกบันทึกความเข้าใจก่อนสิ้นสุดระยะเวลาตามข้อตกลงได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า 6 เดือน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือนักเรียนซึ่งได้เริ่มดำเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกความเข้าใจควรได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมให้เสร็จสิ้นเมื่อมีการแจ้งยกเลิก


ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ถ่ายภาพ     :  นายชัชวาลย์ โบสุวรรณ

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป