กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รองปลัด ก.วิทย์ฯ และคณะ เยี่ยมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหมู่บ้านข้าวหอมนิล

รองปลัด ก.วิทย์ฯ และคณะ เยี่ยมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหมู่บ้านข้าวหอมนิล

พิมพ์ PDF

สหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด และชมแปลงปลูกหอมชลสิทธิ์

 

              นางสาวเสาวณี  มุสิแดง  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ เยี่ยมชมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหมู่บ้านข้าวหอมนิล ของกลุ่มสตรีการเกษตรผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวครบวงจรจากข้าวหอมนิล ได้แก่ เครื่องดื่มข้าวกล้องงอก แชมพูข้าวหอมนิล ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยมีนางพรทิพย์  ตั้งกีรติ  ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการอำเภอผักไห่ และสมาชิกกลุ่มฯ ให้การต้อนรับ และเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด พร้อมทั้งชมแปลงปลูกข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วม ซึ่งประสบปัญหาเพลี้ยระบาด เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554


              นางสาวเสาวณี  มุสิแดง  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ประทับใจในความเข็มแข็งของชุมชนที่นี่ เห็นความตั้งใจจริง ก็ตั้งใจที่จะให้ความร่วมมือ และทราบว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มาเป็นพี่เลี้ยงตลอด สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝาก คือ พอเราเข้มแข็ง เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายฯ เราต้องนึกถึงคนรอบข้างด้วย  ต้องขยายไปในพื้นที่รอบข้าง เพื่อให้คนอื่นได้มีโอกาสดีๆ ด้วย
              รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวอีกว่า ที่นี่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ เป็นเมืองที่ปลูกข้าว และศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งชาติ (Biotec) สวทช. สนับสนุนการวิจัยพันธุ์ข้าว เรียกว่าพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่วิจัยมาให้ทนน้ำท่วมได้เป็นเดือน ซึ่งวันนี้ได้มาดูแปลงที่เขาประสบผลสำเร็จ แต่เจอภัยธรรมชาติซึ่งอาจเกิดจากการที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้มีเพลี้ยระบาด  ซึ่งเพลี้ยจะชอบข้าวพันธุ์นี้เป็นพิเศษ เพราะมีความหอมและหวาน ทำให้กลิ่นเรียกเพลี้ยมากัดกินพันธุ์นี้ก่อนพันธุ์อื่น ทำให้ประสบความเสียหาย ซึ่งได้มาดูเพื่อจะได้หาทางแก้ไขในทางเทคโนโลยีต่อไป อย่างไรก็ตาม นักวิจัยของเราเมื่อทราบปัญหาก็ได้มาลงพื้นที่ศึกษาเพื่อวิจัยให้มีความอดทานต่อเพลี้ยด้วย ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาต้องใช้เวลาตรงนี้ วันนี้ได้มาให้กำลังใจทางสหกรณ์ฯ ซึ่งเขาจะได้หาทางเยี่ยวยาและป้องกันต่อไป


              ด้าน นางพรทิพย์  ตั้งกีรติ  ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในฐานะภาคประชาชน และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ฯ ถือว่าเป็นโชคดีของชาวผักไห่ที่จะได้รับการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในโอกาสต่อๆ ไป


              ด้าน นายบุญส่ง  กุศลเอี่ยม ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ฯ ได้ทดลองปลูกข้าวพันธุ์ “หอมชลสิทธิ์” เมื่อเดือน ตุลาคม 2554 จำนวน 30 ไร่เศษ โดยได้รับการสนับสนุนจาก Biotec สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด  ทั้งการฝึกอบรมและการปฏิบัติจริง ปรากฏว่า ได้ผลดี และมีแปลงนาที่ถูกน้ำท่วมสามารถทนน้ำท่วมได้  ต่อมาสหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการสหกรณ์ไทยสร้างสรรค์ และได้รับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ต้นแบบภาคกลาง โดยนำโครงการปลูกข้าวหอมาชลสิทธิ์เสนอแผนงาน  และได้ทำการขยายพันธุ์โดยจัดตั้งเครือข่ายมีสหกรณ์ต่างๆ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 7 สหกรณ์ ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.พระนครศรีอยุธยา พื้นที่ อ.ผักไห่ อ.ท่าเรือ และ อ.บางบาล  จ.ชัยนาท อ.วัดสิงห์ อ.สรรพยา อ.สรรคบุรี และ จ.อ่างทอง อ.สามโก้ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ข้าวจาก Biotec สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีพื้นที่ปลูก จำนวน 1,200 ไร่ สมาชิกประมาณ 200 ราย ปัจจุบันสหกรณ์มีพื้นที่ในการปลูกข้าวหอมชลสิทธิ์ จำนวน 390 ไร่ สมาชิก 20 ราย โดยแปลงใดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานก็จะนำไปทำพันธุ์ข้าว ในส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะแปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อจำหน่าย โดยสหกรณ์รับซื้อในราคาสูง และมีกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดให้กับสหกรณ์  
              ขณะนี้แปลงนี้ข้าวหอมชลสิทธิ์กำลังเริ่มเก็บเกี่ยวแล้ว  แต่มีพื้นที่ใน อ.ผักไห่ ได้รับผลกระทบจากเพลี้ยกระโดดระบาดอย่างรุนแรง  ทำให้ข้าวได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะแปลงที่ปลูกข้าวพันธุ์ “หอมชลสิทธิ์” ซึ่งยังไม่สามารถทนเพลี้ยกระโดดได้ ซึ่งการแก้ไขปัญหา ควรจะต้องพัฒนาสายพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ให้สามารถต้านทานเพลี้ยกระโดดได้ โดยเร็ว และหาแนวทางเยียวยาสมาชิกที่ได้รับความเสียหายในการปลูกข้าวหอมชลสิทธิ์ตามสมควร
   

 

 


ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

   
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป