กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ จัดประชุมบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อหาแนวทางพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์

ก.วิทย์ฯ จัดประชุมบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อหาแนวทางพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์

พิมพ์ PDF

พร้อมโชว์ผลงานของหน่วยงานในสังกัดและคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย

 


                เช้าวันนี้ (20 เมษายน 2554) นางสาวเสาวณี  มุสิแดง  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2 : สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  (พระนครศรีอยุธยา  นนทบุรี  ปทุมธานี  สระบุรี)” พร้อมมอบภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่ในจังหวัดแก่ผู้แทนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นนทบุรี  ปทุมธานี  สระบุรี  และเปิดนิทรรศการผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย โดยมี นายณรงค์  อ่อนสะอาด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ภายในงานฯ จะมีการเสวนาถึงความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้การสนับสนุนจังหวัด ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วม” โดย ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา “การแปรรูปข้าวและสบู่-ยาสระผมสมุนไพร” โดย ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการบริหารจัดการน้ำ โดย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการเกษตร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของผลผลิต สินค้าและบริการด้วย ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จ.พระนครศรีอยุธยา


                นางสาวเสาวณี  มุสิแดง  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีนโยบายสนับสนุนการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมาโดยตลอด เพื่อนำศักยภาพของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มาผนวกกับความรู้อันเกิดจากการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่มีฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ แก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิต ดูแลทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ (Area-based Collaborative Research : ABC) เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  สังคมของจังหวัด จากฐานภายในอย่างยั่งยืน อันนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายการบูรณาการแผนงานและงบประมาณในระดับท้องถิ่นและจังหวัด เพื่อประสานเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกันและเพื่อให้เกิดการต่อยอดซึ่งกันและกัน  โดยให้ท้องถิ่นและจังหวัดเป็นตัวตั้ง ซึ่งจะพิจารณาแผนงานที่ชุมชนและท้องถิ่นมีอยู่แล้ว นำมาประสานกับราชการส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง
                ในการนี้ เพื่อให้มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนางานจังหวัด เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศให้ดีขึ้นอย่างมีคุณภาพ กระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการดำเนินงานดังกล่าว ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เมื่อวันที่  20 เมษายน 2552  ซึ่งทำให้เกิดการสร้างกลไกการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในระยะเวลาต่อมา โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการ เป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science Officer : PCSO) และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มอบหมายสถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในแต่ละจังหวัด ทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของจังหวัด พร้อมทั้งได้แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำจังหวัด ในการทำหน้าที่ประสานการดำเนินงานร่วมกันกับผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูงแล้ว โดยได้มีการประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (PCSO) กับผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา

   


                ด้าน นางสาวคะนึงนุช  พิมพ์อุบล  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อหารูปแบบ (model) ที่เหมาะสมในการดำเนินงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 300 คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และภาคประชาชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งนี้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จะมีการเสวนา ถึงความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้การสนับสนุนจังหวัด ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วม” โดย ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา “การแปรรูปข้าวและสบู่-ยาสระผมสมุนไพร” โดย ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการบริหารจัดการน้ำ โดย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการเกษตร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของผลผลิต สินค้าและบริการ รวมทั้งการแก้ปัญหาและพัฒนาการผลิตเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน เพื่อให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในการสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และเกิดแนวคิดที่จะนำเสนอในที่ประชุมกลุ่มย่อยในช่วงบ่ายนี้  เพื่อให้ได้รูปแบบ (model) การดำเนินงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางการบูรณาการแผนงานและงบประมาณในระดับท้องถิ่นและจังหวัด รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเกิดการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อไป

 

 ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
                    โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728 
 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ศวภ.1 สรุปผลการดำเนินงาน และระดมสมองวางแผนนำ วทน. สู่ชาวเหนือ
» กระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมการบูรณาการงานด้าน วทน. สู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
» ก.วิทย์ฯ จัดกิจกรรมการบูรณาการงานด้าน วทน. และ วทน. สัญจรสู่จังหวัดสุพรรณบุรี
» ก.วิทย์ฯ นำองค์ความรู้ลงใต้ ร่วมพัฒนาระนองสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
» กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าบูรณาการวิทยาศาสตร์ สู่การปฏิบัติภาคชุมชนที่ จ.ร้อยเอ็ด
» ก.วิทย์ จัดทัพหน่วยงาน นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสู่ชุมชน บูรณาการพื้นที่ 4 จังหวัด
» ก.วิทย์ฯ จัดประชุมบูรณาการฯ เพื่อหาแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป