กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ ก.ยุติธรรม ก.แรงงาน และก.วัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพจัดงานวันข้าราชการพลเรือนปี 2554

ก.วิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ ก.ยุติธรรม ก.แรงงาน และก.วัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพจัดงานวันข้าราชการพลเรือนปี 2554

พิมพ์ PDF

 

 

           นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2553 โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ก.พ. และข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 610 ราย จาก 278 หน่วยงานทั่วประเทศ พร้อมทั้ง มอบตราสัญลักษณ์วันข้าราชการพลเรือนแก่ผู้แทน 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2554 โดยมีนางสาวเสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554

 

 

           โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกคนที่ได้รับรางวัล เพราะเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดี ประกอบคุณงามความดี ประพฤติตนเป็นคนดี และเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ตามหลักของการครองตน ครองคน ครองงาน และอุทิศตนเพื่อราชการและประชาชนมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับ โดยขอให้ยึดมั่นทำความดีนี้ไว้ให้ยั่งยืน เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนข้าราชการคนอื่น ๆ และทำให้ทุกคนรอบข้างรู้สึกภูมิใจในความเป็นข้าราชการที่ดีตลอดไป เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่พี่น้องคนไทย สมดังหัวข้อของการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนปีนี้ที่ว่า "ใต้ร่มพระบารมี ๘๔ พรรษา ราชการเพื่อรอยยิ้มและความสุขของคนไทย"

          การที่ประเทศชาติและสังคม จะมีความเจริญก้าวหน้าได้ จะต้องมีบุคคลที่เสียสละทุ่มเทและอุทิศตน ทั้งกำลังกายและกำลังใจปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยความขยันขันแข็ง ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสังคมไปสู่ความดีงาม โดยเฉพาะในหมู่ข้าราชการ ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนโดยตรงยิ่งจะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้เป็นสำคัญ

          ทั้งนี้ รัฐบาลได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในระบบราชการ ทั้งในระดับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และความถูกต้องชอบธรรม พร้อมทั้งได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการบริหารราชการ เพื่อให้ข้าราชการได้นำมาเป็นหลักในการปฏิบัติงานและในการดำเนินชีวิต เพื่อให้การพัฒนาประเทศดำเนินไปอย่างสมดุลและยั่งยืนสืบต่อไป

 

ข่าวโดย  :  นางสาวศิริลักษณ์  สิกขะบูรณะ

ภาพข่าว  :  นายชัชวาลย์  โบสุวรรณ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 0 2333 3727

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป