กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท.เปิดโครงการความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรหมู่บ้านในจ.นครนายก

รมว.วท.เปิดโครงการความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรหมู่บ้านในจ.นครนายก

พิมพ์ PDF

           วันนี้ (4 เมษายน 2554) ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการแถลงความสำเร็จในการทดลองนำสารไคโตซานฉายรังสีนิวเคลียร์ไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตมะยงชิด พร้อมทั้งเปิดสัมมนาโครงการความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรหมู่บ้านในจังหวัดนครนายก เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนมะยงชิด ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) องครักษ์ จ.นครนายก

 

 

           ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า  “สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ หรือ สทน. ได้ประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม โดยล่าสุด นักวิจัย สทน.ได้ประสบความสำเร็จในการทดลองใช้สารละลายไคโตซานที่ผ่านการฉายรังสี ลดขนาดโมเลกุลให้เล็กลงเพื่อให้พืชสามารถดูดซึมได้ มาใช้ในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้กับมะยงชิด ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดนครนายก และเมื่อผลการทดลองกับสวนของเกษตรกรจริงๆ หลายสวนปรากฏว่าสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้เป็นที่น่าพอใจ ดังนั้น จึงได้ให้นโยบายแก่ สทน.ให้ทำการขยายผลด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีดังกล่าวให้กับเกษตรกรชาวสวนมะยงชิดให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด เพราะมะยงชิด จัดว่าเป็นผลไม้ที่นิยมปลูกกันมากในปัจจุบัน เพราะผลผลิตมีราคาแพง เฉลี่ยแล้ว 100-300 บาทต่อกิโลกรัม และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศ และการทำตลาดต่างประเทศก็ยังมีอนาคตที่สดใส จึงหวังว่าเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่นำมาถ่ายทอดในวันนี้ จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชาวจังหวัดนครนายก และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกได้เพิ่มมากขึ้น”
 

 

           สำหรับโครงการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ สทน. จัดขึ้นนี้ ถือเป็นโครงการต้นแบบของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรโดยตรง โดยนักวิจัยของ สทน. ได้ทดลองใช้สารละลายไคโตซานและสารละลายฮอร์โมนไหม ซึ่งผ่านการฉายรังสีตามกระบวนการทางนิวเคลียร์มาใช้เพิ่มผลผลิตมะยงชิดให้แก่เกษตรกร จังหวัดนครนายก ปรากฏว่าได้ปริมาณผลผลิตในรุ่นที่ 1 ประมาณ 100 กิโลกรัม จากมะยงชิดที่ทำการทดลองจำนวน 5 ตัน ในขณะที่มะยงชิดต้นที่ไม่ฉีดสารดังกล่าวจะไม่ได้ผลผลิตเลยในรุ่นที่ 1 นอกจากนี้ มะยงชิดที่ใช้สารไคโตซานยังให้คุณภาพดีกว่าทั้งในเรื่องของรสชาติที่หวานกว่า เนื้อกรอบกว่า ไม่เละเหมือนมะยงชิดต้นที่ไม่ได้ฉีดสาร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของสารละลายไคโตซานที่ผ่านการฉายรังสีว่าสามารถนำมาใช้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและปรับปรุงคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

 

 ด้าน ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ รองผู้อำนวยการ สทน. กล่าวถึงแนวทางการดำเนินโครงการในอนาคตนี้ว่า  “สทน.ได้ทดลองโครงการนี้มาเป็นเวลาประมาณ 2 ปี จากนี้ สทน. จะนำผลงานนี้ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรที่สนใจ เข้าร่วมโครงการต่อไปซึ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการเกษตรจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงยั่งยืนทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขั้นแก่เกษตรกรไทย  และยังแสดงถึงความร่วมมือกันของหน่วยงานภาครัฐ ที่จะบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านเกษตรกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศไทยของเราอีกด้วย”
               

 

ต้องข้อมูลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

         สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
         9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 
         โทร. 037 392 901 - 6  โทรสาร 037 392 913 
         เว็บไซต์ www.tint.or.th
 
ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ภาพข่าว : นายชัชวาลย์ โบสุวรรณ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 0 2333 3732
 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» สวทช. ก.วิทย์ ร่วมกับ STS Forum และ JETRO จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค “ASEAN – Japan Workshop in Thailand: Innovation, Science, and Technology for Sustainable Development”
» ระดมสมอง: ทิศทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ สปป.ลาว
» พิธีปิดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ THAILAND HALAL ASSEMBLY
» เริ่มแล้ว Thailand LAB 2014 งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ
» การสัมมนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
» TCELS เตรียมจัดประชุมวิชาการหวังผลักดันงานด้านชีววิทยาศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ที่จ.เชียงใหม่
» กลุ่มคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่สัญจร ประชุม ดูงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป