กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วิทย์ฯ เป็นประธานมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รมว.วิทย์ฯ เป็นประธานมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิมพ์ PDF

ให้แก่ผู้ป่วยในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ

ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส มีปัญหาการใส่ฟันปลอมทั้งปาก และจำเป็นต้องได้รับการฝังรากฟันเทียม โดยจะทำการฝังรากฟันเทียม จำนวน 2 ราก บริเวณขากรรไกรล่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว จำนวน 10,000 ราย ณ โรงแรมวีวัน และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
 

 
         ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการใส่รากฟันเทียม ในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และการอบรม “การผ่าตัดรากฟันเทียมระยะที่ ๒ และการบำรุงรักษาช่องปากผู้ป่วยที่มีรากฟันเทียม” จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะกรรมการโครงการรากฟันเทียมระดับเขต เขต ๑๔ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการผ่าตัดรากฟันเทียมให้แก่ทันตบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ และให้ความรู้แก่ผู้รับบริการฝังรากฟันเทียม  นอกจากนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้แทน ในการมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับ ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อมอบให้กับตัวแทนของแต่ละจังหวัดในเขตตรวจราชการ 14 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์  เพื่อนำไปมอบให้กับคนไข้ในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ได้รับการฝังรากฟันเทียมเรียบร้อยแล้วต่อไป
 


        ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ เกิดจากความร่วมมือของ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกระทรวงสาธารณสุข  โดย สวทช. ทำหน้าที่วิจัยรากฟันเทียม ซึ่งถ้านำเข้าจากต่างประเทศจะมีราคาที่แพงมาก  และได้มีการคิดค้นพัฒนาจนประสบความสำเร็จ  เนื่องจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ไม่มีเครือข่ายหมอฟันที่จะนำรากฟันเทียมลงไปสู่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้ ต้องทำงานร่วมกับเครือข่ายหมอฟันของทางกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ได้ 10,000 คน ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2554 นี้  ตอนนี้ทำไปได้แล้วประมาณ 7,000 คน คิดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในสิ้นเดือนกันยายน นี้ 10,000 คน ซึ่งจะใช้รากฟันเทียมประมาณ 20,000 คู่  โดยปกติถ้าจะมาใช้รากฟันเทียม จะมีค่ารากฟันเทียม ค่าหมอฟัน และค่าบริการต่างๆ หากไปทำในโรงพยาบาลเอกชน อาจจะต้องใช้เงินถึง 100,000-120,000 บาท  ซึ่งหากใช้ตัวเลขนี้ทั้งโครงการจะใช้เงินประมาณพันกว่าล้านบาท แต่โครงการนี้ใช้จ่ายเงินจริงร้อยกว่าล้านบาท  เนื่องจาก สวทช. ได้คิดค้นรากฟันเทียมซึ่งมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และมีราคาที่ถูกกว่าถึง 8-10 เท่า ของราคาที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ  และต้องขอขอบพระคุณกระทรวงสาธารณสุขที่ให้บริการฟรีแก่พี่น้องประชาชน
          หากท่านใดใส่ฟันปลอมทั้งปาก และมีปัญหาเรื่องฟันปลอมหลวม สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 1638 หรือ 1396 หรือ Call Center สวทช. โทรศัพท์ 02 564 8000

 

 

         
ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728
                   โทรสาร 02-333-3833     E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ถ่ายภาพ     : นายชัชวาลย์ โบสุวรรณ
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป