ทปษ.รมว.วท. นายคมจิต ลุสวัสดิ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน ว และ ท จ.อำนาจเจริญ

พิมพ์

 

          เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554  นายคมจิต  ลุสวัสดิ์   ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจาก ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเพาะเห็ดนางฟ้า - นางรม ณ ชุมชนบ้านโนนธาตุ  ต.พนา  อ.พนา  จ.อำนาจเจริญ  โดยมี คณาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน  จ.อำนาจเจริญ  สมาชิกอบต.พนา  กำนัน ต.พนา  ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนธาตุ และชาวบ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับ

 

 

          โอกาสนี้  นายคมจิต  ลุสวัสดิ์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้กล่าวแก่คณะที่มาให้การต้อนรับว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ซึ่งมีวิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน  จ.อำนาจเจริญ เป็นสื่อกลางในการนำเทคโนโลยีจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มาช่วยพี่น้องชาวชุมชน  ซึ่งแต่เดิมวิทยาศาสตร์เป็นแค่เรื่องความรู้ที่ทุกท่านเพียงแต่รับทราบว่า ช่วยอะไรในชีวิตประจำวันมากมาย  แต่ไม่ได้ใช้จริง  ดังนั้น  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีนโยบายที่จะนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาสู่พี่น้องประชาชนในแบบที่ จับต้องได้  ใช้ได้จริง  การรวมกลุ่มของชุมชนในการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม เป็นโอกาสที่ดี  ที่มีสถาบันการศึกษา กระทรวง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ทางอบต. และผู้ใหญ่บ้าน ที่ให้ความร่วมมือ  ร่วมใจ  เป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พึ่งพาตนเองได้  และลดรายจ่ายในครัวเรือน

 

 
          อนึ่ง โครงการหมู่บ้านเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม  เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยการรวมกลุ่มสมาชิกในชุมชนบ้านโนนธาตุ  หมู่ที่ 5  ต.พนา  อ.พนา  จ.อำนาจเจริญ  ซึ่งชาวบ้านมีอาชีพหลักคือการทำนาปี  โดยนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาเป็นวัตถุดิบในการเพาะเห็ด  ได้แก่ ฟางข้าว  แทนการเพาะเห็ดจากขี้เลื่อย  เป็นการลดมลภาวะจากการเผาฟางข้าวที่เหลือจากเพาะปลูกทำให้คุณภาพชีวิตของคน ในชุมชนดีขึ้น  สร้างงาน  สร้างรายได้ให้กับชุมชนและสร้างความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเอง  มุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นหมู่บ้านนำร่อง  เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนหรือหมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป  ผู้รับผิดชอบโครงการคือ นายพลทวิช  จันทรโคตร  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

 

 

ข่าวโดย  : นางสาวอุษา  ขุนเปีย
ภาพโดย : นางสาวศิริลักษณ์  สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 0 2333 3732  โทรสาร 0 2333 3834 

 

Tags ทปษ.คมจิต - ลงพื้นที่ - โครงการหมู่บ้าน ว และ ท - ชุมชน
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กระทรวงวิทย์ฯ ชูพื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จจัดการน้ำชุมชน จังหวัดเชียงราย
» โครงการ เครือข่ายบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
» กระทรวงวิทย์ฯ เปิดบ้านศาลาดิน ห้องทดลองเทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำชุมชน
» รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 20 สิงหาคม 2558
» รมว.วท. ลงพื้นที่ตำบลน้ำอ้อม ยโสธร ติดตามโครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์
» รองนายกฯ ยงยุทธ เยี่ยมชมความสำเร็จการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนบ้านลิ่มทอง
» สถานีปลูกคิดปันสุขต้นแบบชุมชนฟื้นฟูดินเค็ม