กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน งานวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ครบรอบปีที่ ๓๒ พร้อมมอบเกียรติบัตรข้าราชการ ฯลฯ ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔

งานวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ครบรอบปีที่ ๓๒ พร้อมมอบเกียรติบัตรข้าราชการ ฯลฯ ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔

พิมพ์ PDF

 

         ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ จำนวน 24 ท่าน  พร้อมทั้งเป็นประธานพิธีสงฆ์ เนื่องในงานวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครบรอบปีที่ ๓๒ วันที่ 24 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
         ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเกียรติบัตรฯ ว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับข้าราชการพลเรือน พนักงาน และลูกจ้างดีเด่นประจำปี ๒๕๕๓ ทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ จนมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นสมควรประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติให้รับทราบโดยทั่วกัน
         เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ที่มีบทบาทและเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน อันจะก่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนโดยรวม ดังนั้นจึงต้องมีวิสัยทัศน์ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งมีความตระหนักถึง ภารกิจ ความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทนและยึดมั่นในความถูกต้อง อีกทั้งต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  และวิธีการทำงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ดังนั้นจึงขอให้ท่านรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณและคุณงามความดีนี้ไว้   เพื่อเป็นต้นแบบและความสำเร็จในชีวิตราชการ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วไปได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการครองตน ครองคน และครองงาน เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

 


         ในโอกาสคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวียนมาครบรอบปีที่ ๓๒ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงการพัฒนาการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เติบโตก้าวหน้าขึ้นอีก ๑ ปี  โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกันคือการ “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน” ซึ่งการที่เราจะทำให้วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้เป็นผลสำเร็จได้ จะต้องเกิดจากความทุ่มเทแรงกายแรงใจ ความสมานสามัคคี และความมุ่งมั่นของพวกเราทุกคนที่จะทำให้เกิดผล

 


          ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปนาเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๒ โดยประกาศใน     ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๙๖ ตอนที่ ๔๐ ในขณะนั้นใช้ชื่อว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน” และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๕  ต่อมาได้มีการฏิรูประบบราชการให้ทันสมัยกับสถานะการปัจจุบัน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงได้ปฏิรูปเป็น “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ ในบทบาทที่ชัดเจน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐


ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728
                   โทรสาร 02-333-3833     E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ภาพข่าว     :  นายชัชวาลย์ โบสุวรรณ

เผยแพร่      :  นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กระทรวงวิทย์ฯ ครบ 36 ปี “พิเชฐ” ชูธงใช้ วทน.เชื่อม 20 กระทรวงให้เดินไปด้วยกันในทุกมิติ
» ขอเชิญเจ้าหน้าที่ วท. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558
» พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
» ครบรอบปีที่ 35 วันสถาปนากระทรวง จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี วท.” และข้าราชการพลเรือนดีเด่น
» ปกท. เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี (วว.)
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 24 มีนาคม ครบรอบ 33 ปี
» ครบรอบ 5 ปี สทน. เปิดโครงการ "5 ปี 5 กิจกรรมทำดี" เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 84 พรรษา
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป