กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ทปษ.ก้องศํกดิ์ เปิดโครงการหมู่บ้านต้นแบบการผลิตอาหารสัตว์น้ำราชมงคลตะวันออก

ทปษ.ก้องศํกดิ์ เปิดโครงการหมู่บ้านต้นแบบการผลิตอาหารสัตว์น้ำราชมงคลตะวันออก

พิมพ์ PDF

        

          วันนี้ (16 มีนาคม 2554) นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการหมู่บ้านต้นแบบการผลิตอาหารสัตว์น้ำราชมงคลตะวันออก ภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี
 

          

           นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ภารกิจสำคัญประการหนึ่งคือ การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ชุมชน อันจะนำไปสู่ความเป็นสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในประเทศอย่างกว้างขวาง และนี้นับเป็นครั้งแรกที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม ในการนำองค์ความรู้ต่างๆ มาถ่ายทอดสู่ชุมชน ผ่านโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การพัฒนา และแก้ไขปัญหาในชุมชน
          ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเห็นว่า การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการหมู่บ้านต้นแบบการผลิตอาหารสัตว์น้ำราชมงคลตะวันออก ภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ โดยนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมถึงการบริหารจัดการในชุมชน ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติต่อไป
 

 

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย มั่นคง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เปิดเผยว่า ต้นแบบการผลิตอาหารสัตว์น้ำราชมงคลตะวันออก เริ่มดำเนินการโดย ผศ. มานพ กาณจนบุรางกูร หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ สาขาประมง ซึ่งมีผลการวิจัยและพัฒนาทั้งเครื่องผลิตอาหารละสูตรอาหารสัตว์น้ำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ในระยะแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปฎิบัติวิชา อาหารปลา/อาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ การฝึกภายใน การวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาระดับ ป.ตรี และ ป.โท รวมถึงสนับสนุนโครงการฟาร์มสัตว์น้ำสาธิตของสาขาวิชาประมง
          ในปี 2547 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาเครื่องผลิตอาหารปลาแบบเม็ดลอยน้ำ กำลังผลิต 50 กก./ชม. จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและใช้ในการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ
           - อาหารเม็ดลอยน้ำสำหรับเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง
           - อาหารเม็ดลอยน้ำสำหรับเลี้ยงปลาหมอไทยในกระชัง
           - อาหารปลากินพืช ได้แก่ ปลาทับทิม ปลานิลและปลาตะเพียนขาว
           - อาหารกุ้งก้ามกราม
          ต่อมาในปีงบประมาณ 2553 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินได้ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติเพื่อดำเนินการปรับปรุงอาคารเพาะพันธ์สัตว์น้ำหลังเก่า จัดระเบียบ ติดตั้งเครื่องมือและประกอบสูตรอาหารที่พร้อมอัดเม็ดด้วยเครื่องเอ๊กซ์ทรูดเดอร์ที่มีอยู่
สำหรับปีงบประมาณ 2554 นี้ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินโครงการหมู่บ้านต้นแบบการผลิตอาหารสัตว์น้ำราชมงคลตะวันออก ภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ ฝึกทักษะการผลิตอาหารสัตว์น้ำแบบครบวงจรแก่กลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้ไปปรับใช้ ซึ่งครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจาก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.นครนายก และ จ.ฉะเชิงเทรา รวมทั้งสิ้น 35 คน
 

 

ข่าวโดย : ศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ภาพโดย : ชัชวาลย์ โบสุวรรณ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 0 2333 3732

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยกหมู่บ้านวิทย์ฯ ร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวง
» กระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโชว์ผลงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์
» กระทรวงวิทย์ฯ โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการนำทัพสื่อมวลชน ชมผลงานวิจัยการปลูกข้าวหอมนิล จ.อ่างทอง
» การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» พิธีเปิด “ศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านหอยเชอร์รี่”
» รมว.วท.พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงพื้นที่ จ.กระบี่
» รมว.วท.พร้อมคณะที่ปรึกษา รมว. เยี่ยมชมหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ฯ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป