กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ดร.คุณหญิงกัลยา เยี่ยมชม อุทยานวิทย์ฯ

ดร.คุณหญิงกัลยา เยี่ยมชม อุทยานวิทย์ฯ

พิมพ์ PDF

(1 พฤษภาคม 2552) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และชมผลงานของผู้เช่าและผู้เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ณ อาคารสำนักงานกลาง และอาคาร Incubator Wing อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)

 

 


 

 
 

            ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและผลงานของศูนย์ต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ซึ่งนำมาจัดแสดง และเปิดให้เข้าชมห้องปฏิบัติการ ดังนี้

            ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) แสดงผลงานโครงการสถาบันวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Rehabilitative Engineering and Assistive Technology Institute: REAT) มีผลงาน อาทิ สวิตช์พูดได้ (Talking Switch), สวิตช์เดี่ยว (Single Switch), โต๊ะปรับระดับได้ (Table Accessible), อุปกรณ์ช่วยสื่อสาร โอภา (OPA), โปรแกรมภาษามือไทย ชุดคำศัพท์คอมพิวเตอร์, สื่อช่วยสอนการพัฒนาทารก (CAI for Early Intervention), โปรแกรมภาพคำศัพท์ (Word Picture), โปรแกรมเดาคำศัพท์ (Word Prediction), โปรแกรมแป้นพิมพ์บนหน้าจอ (Onscreen Keyboard) เป็นต้น หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาการควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (Industrial Control and Automation Laboratory : ICA) เน้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมทั้งงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ด้านพลังงาน มีโครงการวิจัยในปัจจุบัน อาทิ โครงการระบบควบคุมเครื่องกัดอัตโนมัติ โครงการระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตอัตโนมัติ เป็นต้น และหน่วยปฏิบัติการวิจัยมนุษยภาษา (Human Language Technology Laboratory : HLT) ดำเนินการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี เกี่ยวข้องกับภาษามนุษย์ ในรูปแบบเสียงและภาษาเขียน มีผลงาน อาทิ ซอฟต์แวร์เครื่องมือระบบรู้จำเสียงพูด โปรแกรมสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตแบบไม่เชื่อมต่อ เป็นต้น

            ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) แสดงผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี อาทิ แว่นตานาโน ชุดนักเรียนนาโน สิ่งทอนาโน โลชั่นกันยุง ฯลฯ ห้องปฏิบัติการระบบนำส่ง (Delivery Lab) หน่วยบริการวิเคราะห์ทดสอบ (Instrument Room) ห้องปฏิบัติการโครงสร้างนาโนไฮบริคและคอมโพสิท (Hybrid Nanostructure and Nanocomposite Lab) ห้องปฏิบัติการเซ็นเซอร์นาโนโมเลกุล (Sensor Lab) โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมายของศูนย์ฯ ได้แก่ เซ็นเซอร์ อุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบนำส่งยาและสารสกัดสมุนไพรนาโน วัสดุเคลือบนาโน วัสดุดูดซับ/กรองและตัวเร่งปฏิกิริยา รวมทั้งพลังงานและสิ่งแวดล้อม

            ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) แสดงห้องปฏิบัติการพลาสติก และ ห้องปฏิบัติการโพลิเมอร์เฉพาะทาง ณ โรงงานต้นแบบ MTEC ห้องปฏิบัติการวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารอันตราย รวม ทั้งชมผลงานวิจัยที่ศูนย์ฯ นำมาจัดแสดง อาทิ ฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ เพื่อยืดอายุผักและผลไม้สด ของ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ถุงแผ่นฟิล์มพลาสติกห่อมะม่วงบนต้น เทคโนโลยีโรงเรือนเพาะปลูกเพิ่มคุณภาพพืชผลทางการเกษตร ของ ดร.จิตต์พร เครือเนตร และพลาสติกย่อยสลายได้ ของ ดร.ธนาวดี ลี้จากภัย เป็นต้น

            นอกจากนี้ MTEC ได้นำรถบรรทุกอเนกประสงค์ขนาดเล็กของหน่วยปฏิบัติการวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม  ให้ ท่าน ดร.คุณหญิงกัลยา และคณะ ได้ทดลองนั่ง โดยรถดังกล่าวนี้ เป็นรถต้นแบบอเนกประสงค์ขนาดเล็กที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนมาตรฐานของโครงฐาน รถ 5 ชิ้นส่วนที่ได้ทำการออกแบบใหม่หรือทำการปรับ ปรุงชิ้นส่วนที่มีอยู่เดิมให้เหมาะสมโดยวิธีการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้งานเพิ่มมากขึ้น สามารถผลิตและบำรุงรักษาได้โดยง่าย เหมาะสมกับการใช้งานของเกษตรกรชาวไทย ซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้ได้แก่โครง Chassis ระบบบังคับเลี้ยว ระบบส่งกำลังและเฟืองท้าย ระบบเบรก และระบบกันสะเทือน

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) แสดงห้องปฏิบัติการราวิทยา (Mycology Lab) ห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรชีวภาพ (Bioresources Research Lab) ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนและชีววิทยาโมเลกุล (Protein-Ligand Engineering and Molecular Biology Lab) ห้องปฏิบัติการตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioassay Research Lab) และสถาบันจีโนม ซึ่งให้บริการทางด้านการวิเคราะห์สารชีวภาพต่างๆ ได้แก่ บริการวิเคราะห์ลำดับเบสของดีเอ็นเอ (DNA Sequencing), งานบริการโปรติโอมิกส์ (Proteomics), โฟลไซโตเมทรี(FACS Analysis) และงานบริการอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักวิจัยและผู้ใช้บริการทั่วไป

 

            นอก จากนี้ ดร.คุณหญิงกัลยา ยังได้เยี่ยมชมผลงานของผู้เช่าและผู้เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจในอุทยานวิทยา ศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งนำผลงานมาแสดงครั้งนี้ด้วย ได้แก่ บริษัท เฟล็กโซ่รีเสิร์ช จำกัด (Flexoresearch Co,Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทผู้วิจัยและพัฒนาเอนไซม์เพื่อย่อยกระดาษ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (Design & Engineering Consulting Service Center : DECC) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับให้บริการปรึกษาและแก้ปัญหาทางวิศวกรรม โดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ประยุกต์แก้ปัญหา ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (Advanced Dental Technology Center : ADTEC) ศูนย์ ที่รวมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อร่วมวิจัย พัฒนาและผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาทางทันตกรรม และรับการส่งต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงช่วยในการวางแผนและ รักษา นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งฝึกอบรมบุคลากรด้านทันตกรรมเพื่อให้สามารถใช้ เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น และ บริษัท ไฮกริม เอนไวรอนเมนทอล แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด (Hi-Grimm Environmental and Research Co,Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมชั้นนำของประเทศไทย

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์
» มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2559
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ฉบับที่ 7/2559
» ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารฯ และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
» เปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโลกมืด กับ “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น” ครั้งที่ 9
» อุทยานวิทยาศาสตร์
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป