กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

พิมพ์ PDF

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้นำผลการวิจัยพัฒนา "ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง" เพื่ออบรมแก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ โดยการนำวัตถุดิบจากมูลสัตว์ที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น มูลโค มูลไก่ ที่ตากแห้งแล้ว มาทำการบดให้ละเอียดผสมกับธาตุอาหารชนิดต่างๆ ตามความต้องการของพืชและผลการวิเคราะห์คุณภาพดิน ทำให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพให้แก่ดิน และลดต้นทุนทางการเกษตร ตลอดจนเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

สำหรับการจัดอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ (นายวีระชัย วีระเมธีกุล) มอบหมายให้นายคมจิต ลุสวัสดิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใน 2 จังหวัด จังหวัดละประมาณ 200 คน ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดชัยภูมิ โดย นายคมจิต ลุสวัสดิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ได้กล่าวการเปิดการอบรมโดยเน้นถึงแนวนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงสู่ชุมชน ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากการลดต้นทุนการผลิตพืชผลทางการเกษตร การเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และแนวทางความช่วยเหลือสนับสนุนของกระทรวงฯ ในการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร

โดยเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 จัดการอบรมเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยเกษตรกรจากอำเภอเขื่องใน อำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอม่วงสามสิบ

                                                    

และเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 จัดการอบรมเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิประกอบด้วยเกษตรกรจากอำเภอบำเหน็จณรงค์และอำเภอเทพสถิต

                                                           

 

 

เผยแพร่ข่าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กลิ่นหอมจากพืช...มาเป็นน้ำหอมได้อย่างไร
» วว. โชว์ผลิตภัณฑ์บำรุงสมองเสริมความจำ MDmate ในงานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2016
» ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวก รวดเร็ว และหนุนการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น
» วว.ร่วมแสดงความยินดี บ.รักษ์บ้านเรา ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์ ได้รับคัดเลือกไปดูงานเศรษฐกิจสีเขียวในต่างประเทศ
» ก.วิทย์ฯ ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดขอนแก่น
» “53 ปี” แห่งการสถาปนา วว. เราคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จของท่าน
» วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป