กระทรวงวิทย์ จับมือ กปร. สทอภ. และล็อกซเล่ย์ เปิดตัว “เว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติ” ผ่าน www.rdp.in.th

พิมพ์

              กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชูโครงการ “ระบบบริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” นำเสนอผ่าน www.rdp.in.th โดยร่วมกับคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เข้ามาสนับสนุนข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) จัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศจากภาพถ่ายดาวเทียม และ บจม.ล็อกซเล่ย์ เป็นผู้พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อมุ่งหวังน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และชื่นชมพระอัจฉริยะภาพในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
              ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า โครงการนี้เริ่มต้นจากการที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งกับทาง สทอภ. ว่า ควรนำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาจัดทำเป็นระบบภูมิสารสนเทศในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และเนื่องจากปี 2554 นี้ ถือเป็นปีมหามงคลครบรอบ 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ พระองค์ท่านทรงนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และโครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันข้อมูลเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวยังอยู่อย่างกระจัดกระจาย  ไม่มีการรวบรวมข้อมูลและเรื่องราวทั้งหมด ด้วยเหตุนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้ร่วมกับ กปร. , สทอภ. และล็อกซ์เล่ย์ จัดทำโครงการเว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมเรื่องราว และผลสำเร็จของโครงการฯ มาประมวลจัดเรียบเรียงไว้ในที่เดียวผ่านเว็บไซต์ www.rdp.in.th เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่สนใจสามารถเข้ามาค้นคว้า ศึกษาข้อมูลเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกไม่ยุ่งยาก  เนื่องจากเว็บไซต์ได้ออกแบบมาง่ายต่อการใช้งาน  ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจุดประกายให้พี่น้องประชาชนได้นำแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาต่าง ๆ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติ

 

 


ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร
 

Tags โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ฯ เปิดตัวเว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติ รวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ