กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ เปิดตัว “ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ”

กระทรวงวิทย์ฯ เปิดตัว “ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ”

พิมพ์ PDF

(30 เมษายน 2552) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัว “ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” (Climate Impact Science and Technology Center หรือ CIST) เพื่อรวบรวมความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภัยพิบัติธรรมชาติและการ เปลี่ยนแปลงของโลก โดยสามารถคาดการณ์และรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญ ร่วมเสวนาเรื่อง “การคาดการณ์ลักษณะอากาศของฤดูฝน ประจำปี พ.ศ. 2552” ณ ศูนย์บริการร่วมฯ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

 

            ดร. คุณหญิงกัลยา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านภัย พิบัติฯ ว่า เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อลด ผลกระทบจากความแปรปรวนของลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการสร้างความพร้อมของประเทศในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ รับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยต่อยอดและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีความสามารถและมีเครือข่ายอยู่แล้ว อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ฯลฯ เพื่อประยุกต์เข้ากับงานที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิอากาศและผลกระทบต่อภาคส่วน และระบบต่างๆ ของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งดาวเทียมธีออส (Thailand Earth Observation Satellite: THEOS) ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทย ขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 จะทำให้การได้มาของข้อมูลเชิงพื้นที่มีความต่อเนื่อง อีกทั้งดาวเทียมดวงอื่นๆ ที่ประเทศไทยสามารถรับสัญญาณภาพได้นั้นมาบูรณาการร่วมกัน และจัดทำเป็นฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นและใช้งานได้อย่างง่าย อันจะเป็นประโยชน์ในการเกษตรกรรม อาทิ การวิเคราะห์คาดการณ์ความเหมาะสมในการทำเกษตรกรรมของเกษตรกรในช่วงต่างๆ ตลอดจนการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม

            “สภาพ ภูมิอากาศในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแปรปรวนเป็นอย่างมาก กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงมีความคิดริเริ่มในการเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านภัยพิบัติและการ เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของประเทศ ในการลดผลกระทบจากการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศทีเกิดขึ้นในปัจจุบัน และสร้างความพร้อมของประเทศในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยศูนย์ฯ นี้จะให้บริการข้อมูลในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ น้ำท่วม ดินถล่ม ไฟป่า แผ่นดินไหว และธรณีพิบัติต่างๆ ผลผลิตทางการเกษตร การประมง การท่องเที่ยว รวมถึงการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับประเทศ จังหวัด และท้องถิ่นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว” ดร.คุณหญิงกัลยากล่าว
            ทั้งนี้  กระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านภัย พิบัติฯ โดยมอบหมายให้นายประพันธ์ คูณมี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานกรรมการศูนย์ฯ และ ผศ.ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของ เปลือกโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (START) เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร โดยศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านภัยพิบัติฯ ดังกล่าว จะตั้งอยู่ภายในศูนย์บริการร่วม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยรับโทรศัพท์และให้ข้อมูล เบื้องต้นจะใช้หมายเลขโทรศัพท์ Call Center 1313
             นอกจากนี้ ภายในงานแถลงข่าว ยังมีการเสวนาเรื่อง “การคาดการณ์ลักษณะอากาศของฤดูฝน ประจำปี พ.ศ. 2552”  เพื่อ เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงลักษณะ ภูมิอากาศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ และเป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านภัยพิบัติและการผลิต ทางการเกษตร ฯลฯ โดยมี ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ ดร.สมชาย ใบม่วง ผู้อำนวยการสำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเสวนาดังกล่าว

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ฯ จับมือ ก.ศึกษาฯ ผุดชุดซอฟต์แวร์ ช่วยการเขียน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั่วประเทศ
» สสนก. ร่วมมือ UNISDR ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
» “พิเชฐ” เผยผลสำเร็จหลังเยือนญี่ปุ่น องค์กรวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมเพิ่มลงทุนงานวิจัยในไทย หนุนอุตสาหกรรมยุคใหม่ สานฝันโครงการฟู๊ดอินโนโพลีส
» ประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีจัดการปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง
» วท. รุกสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์รับ AEC ผุดเวทีแข่งขัน – ค่ายวิทย์เพื่อเยาวชนอาเซียน
» กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศความสำเร็จ พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบ 4 ชิ้น ฝีมือคนไทย
» วท. แถลงผลงาน 6 เดือน โชว์ใช้นวัตกรรมเป็นข้อต่อ เสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป