กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สนับสนุนความร่วมมือในการจัดการพื้นที่อ่าวไทยตอนบน

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สนับสนุนความร่วมมือในการจัดการพื้นที่อ่าวไทยตอนบน

พิมพ์ PDF

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2554)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรุงเทพฯ   ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การศึกษากำหนดเพื่อกำหนดเป้าหมาย ด้านการจัดการพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำของประเทศเนเธอร์แลนด์”  ระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2554  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

       สืบเนื่องจาก  การเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย Mr. Tjaco van den Hout เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553  และได้มีการหารือเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร และพื้นที่ชายฝั่งของไทยอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ในการนี้ จึงได้จัดร่างความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเพื่อร่วมประชุม  หารือ และศึกษาดูงาน เพื่อจัดทำแผนงานความร่วมมือ  โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเป็นผู้สนับสนุนการสร้างความร่วมมือดังกล่าว ทั้งนี้ ได้กำหนดเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและความยั่งยืนของพื้นที่ชายฝั่งประเทศไทยจากผลกระทบที่สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

      การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์  (1) เพื่อนำเสนอผลงานการวิจัย และเผยแพร่สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทย (2) ระดมสมอง เพื่อช่วยขับดันให้เกิดการแก้ปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างยั่งยืนของพื้นที่แนวชายฝั่งของไทยให้มีความปลอดภัยและสำเร็จ (3) เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  โดยครอบคลุมพื้นที่บริเวณชายฝั่งตลอดอ่าวไทยและบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา  บริเวณเมืองใหญ่   บริเวณที่ห่างออกไปที่ใกล้แม่น้ำ และพื้นที่ราบลุ่ม และ (4) เพื่อศึกษากระบวนการ หรือขั้นตอนที่จำเป็นในการจัดการระบบน้ำในประเทศไทยในบริเวณพื้นที่เสี่ยง  

     ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า  การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อการบริหารจัดการอ่าวไทยตอนบน ในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจากเนเธอร์แลนด์  ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการบริหารจัดการน้ำ  ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีมากมาย ทั้งจากภัยธรรมชาติและมนุษย์ อย่างเช่น ทุกปีระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้น  ขณะเดียวกันในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งจะมีปัญหาการทรุดตัวของพื้นดิน  ถ้าเราสังเกตถึง 2 ปัญหานี้ จะทราบว่าก่อให้เกิดปัญหามากมาย เช่น น้ำท่วม ดังนั้น การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันนี้ จะทำให้ได้ทราบถึงการบริหารจัดการจะดำเนินการไปในทิศทางใด  นอกจากนี้ เรื่องที่สำคัญอีก 2 เรื่อง คือ เทคโนโลยีที่เหมาะสม  และการบริหารจัดการเทคโนโลยีให้เหมาะสม ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และต้องยอมรับว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพี่น้องประชาชนจำนวนมาก  จำเป็นต้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในกระบวนการบริหารจัดการ  หลังจากนี้ จะมีการหารือในเรื่องการบริหารพื้นที่อ่าวไทยตอนบนต่อไป

    
เรื่องการบริหารจัดการในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนนี้  เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย นอกจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และสถานทูตเนเธอร์แลนด์แล้ว  ยังมีความร่วมมืออีกหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานราชการอื่นๆ  ภาคประชาชน  และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  ดังนั้น เพื่อให้งานมีความสำเร็จลุล่วงต้องมีการบริหารจัดการร่วมกันจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วย

 

     ทั้งนี้  ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การศึกษากำหนดเพื่อกำหนดเป้าหมาย ด้านการจัดการพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำของประเทศเนเธอร์แลนด์” ประกอบด้วย คณะผู้แทน และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานร่วมจัดงานทั้ง 2 ประเทศ , ผู้บริหารระดับนโยบาย ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น , ผู้บริหารภาคเอกชนในสาขาการเศรษฐกิจและสังคม , ผู้แทน และผู้เชี่ยวชาญภาควิชาการ และสถาบันการศึกษา , ผู้นำชุมชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

และสื่อมวลชน 

 

 

เขียนข่าวโดย  :  นางสาวอุษา  ขุนเปีย

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์    โทร. 0 2333 3732

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป