กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จับมือกระทรวงมหาดไทย นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ไขปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จับมือกระทรวงมหาดไทย นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ไขปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ

พิมพ์ PDF

 

 

 

          วันนี้ (3 กุมภาพันธ์  2554)  เวลา 9.30 น.  ณ โรงแรมแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพฯ  ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายชวรัตน์  ชาญวีรกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง  ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบและรูปธรรม ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในระยะยาว

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ระหว่างหน่วยงาน  เครือข่าย และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ  รวมถึงกำหนดกรอบแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการป้องกันลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ  โดยบูรณาการองค์ความรู้จากทุภาคส่วนและนำไปดำเนินการในพื้นที่ 5 จังหวัดนำร่อง  ใน 3 ประเภทภัย คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุพรรณบุรี  ดำเนินการด้านอุทกภัย  ดินถล่ม  จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิดำเนินการด้านภัยแล้ง  และจังหวัดลำปาง  ดำเนินการด้านไฟป่าและหมอกควัน 

 

 

  ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า  เมื่อปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้เกิดภัยธรรมชาติทั้งภัยจากน้ำท่วม  น้ำแล้ง  หลายๆท่านอาจจะได้เห็นบทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ได้ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมเพื่อดูทิศทางการไหลของน้ำ สำหรับแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ที่เสี่ยง  และชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชน 

 

 

ในการทำงานต่อไปในอนาคตกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กำลังพยายามที่จะขับเคลื่อนงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อที่จะมาสนับสนุนงานกระทรวงมหาดไทย โดยมี หน่วยงานหลัก คือ สสนก. (สถาบันสารสนเทศน้ำทรัพยากรน้ำและการเกษตร)  สทอภ. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารเทศ (องค์การมหาชน)  และ  สวทช. (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)

 

ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  กล่าวต่อว่า  เร็วๆนี้  ระบบ Super Computer จาก สสนก. จะสำเร็จสมบูรณ์ โดยมีประสิทธิภาพในการทำแผนที่ลม  แผนที่ฝนครอบคลุมทั้งประเทศ  เนื่องจาก ลม และ ฝน เป็นปัจจัยทำให้เกิดภัยน้ำท่วม และภัยน้ำแล้ง ซึ่ง Super Computer จะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้ทันท่วงที เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน

 

ด้าน  นายชวรัตน์  ชาญวีรกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  กล่าวว่า  ปัจจุบัน ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง  ได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปี2553 ที่ผ่านมา  หลายจังหวัดในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยทางธรรมชาติดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก  กระทรวงมหาดไทยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว  โดยได้มอบนโยบายและเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดหาวิธีการป้องกัน  และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน  รวมทั้งการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและทั่วถึงที่สุด  ดังนั้น  เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในระยะยาว  กระทรวงมหาดไทยจึงได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553  ดำเนินการปรับปรุงระบบเตือนภัยพิบัติและกลไกดำเนินงานให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีเอกภาพ  โดยมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงาน  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง  ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นที่มาของการจัดสัมมนาในวันนี้

 

นายชวรัตน์  ชาญวีรกูล  กล่าวต่อว่า  เชื่อมั่นว่า  การระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการสัมมนาครั้งนี้  จะช่วยกำหนดกรอบและแนวทางการดำเนินงานในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัตธรรมชาติได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เราสามารถนำผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดนำร่องไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติทางธรรมชาติในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัด 75 จังหวัด  ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน  ผู้อำนวยการสำนัก  ผู้อำนวยการกอง  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  18 ศูนย์  หัวหน้าหน่วยงานในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่จังหวัดนำร่อง 5 จังหวัด และองค์กรเครือข่าย ประมาณ 300 คน

 


 

เขียนข่าวโดย  : นางสาวอุษา  ขุนเปีย

ถ่ายภาพโดย  :  นายชัชวาลย์  โบสุวรรณ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 


 

 

         

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคลสู่มาตรฐานสากล
» ก.วิทย์ฯ จัดประชุมระหว่างไทย-ฮังการี สานต่อความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» สวทช. ผนึกกำลัง กรมอุทยานแห่งชาติฯ ม.สงขลานครินทร์ และ จ.ตรัง ใช้ วท. ฟื้นฟู ปกป้อง และจัดการ ทรัพยากรชายฝั่งทะเล
» ประชุมหารือคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือด้าน วทน. ไทย-ลาว
» โครงการ สร้างความร่วมมือต่างประเทศเชิงยุทธศาสตร์
» ดร.พิเชฐฯ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงความร่วมมือการสนับสนุนทุนวิจัยนักเรียนปริญญาเอก
» ผลประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสความร่วมมือ วทน.ไทย-ลาว เห็นพ้องเพิ่มเติมจากเดิมอีก 2 สาขา
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป