รมว.วท.เป็นประธานเปิด NSTDA Academy พร้อมมอบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

พิมพ์

 

         (27 มกราคม 2554) ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมเป็นประธานเปิดตัวสถาบันวิทยาการ สวทช. หรือ NSTDA Academy เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการพัฒนากำลังคนขององค์กรทั้งระดับอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ อาทิ หลักสูตรการประเมินผลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ การอบรมมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูงด้านไอทีเพื่อรองรับการเติบโตของงานด้านไอทีระดับประเทศและนานาชาติ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 

         ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมไทยให้แข็งแกร่งและครบวงจรนั้น จำเป็นต้องเร่งสร้างการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนหนึ่งที่สำคัญยิ่งคือ การพัฒนาบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ และความเข้าใจบนพื้นฐานขององค์ความรู้ (Knowledge) และนี้ถือเป็นภาระหน้าที่หลักของกระทรวงวิทย์ฯ ที่จะต้องทำงานร่วมกับสถาบันทางด้านการศึกษา ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานพันธมิตรต่างๆ เพื่อจะสร้างองค์ความรู้ที่สามารถตอบโจทย์และประเด็นใหม่ๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การยกระดับขีดความสามารถทางด้านวิชาการจาก NECTEC Academy ให้กลายเป็นสถาบันวิชาการ NSTDA Academy สิ่งที่ NECTEC ทำมาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี นั้น ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ในการสร้างคนให้มีความรู้ทางด้านวิชาชีพ ด้านไอทีได้ แต่ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ ทำให้เราต้องพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ อาทิ BIOTEC, NANOTEC, Eco Design ซึ่งความสำเร็จในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากเราไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสำคัญหลายหน่วย เพื่อผลักดันให้สถาบันการเรียนรู้แห่งนี้ ทำหน้าที่ให้การอบรม และให้ความรู้ มุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถของบุคคลกรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ภาคการผลิตและบริการของไทยอย่างแท้จริง
 
 
ด้าน ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันวิทยาการ หรือ NSTDA Academy จะดำเนินงานภายใต้ 3 แนวทางหลักคือ
1 ให้บริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาทางวิชาการและเทคนิค เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากรในภาคการผลิตและบริการของเทศไทย
2 ผลักดัน ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการใช้ประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ผ่านกลไกการเชื่อมโยงและส่งต่องานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. ไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในภาคการผลิตและบริการ
3 นำเสนอทางเลือกใหม่แก่หน่วยงานในภาคการผลิตและบริการ เพื่อเตรียมต่อการบริหารจัดการที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและโจทย์ประเด็นทางเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
 
          ทั้งนี้ ในการเปิดตัวเพื่อแนะนำบริการและความเชี่ยวชาญในปี 2554 นี้ สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้นำเสนอบริการและความเชี่ยวชาญภายใต้หลักสูตรการอบรมผ่านธงหลัก 3 ประการซึ่ง ประกอบด้วย
          1 กลุ่มหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและไอซีทีสำหรับผู้บริหาร หรือ Executive Education/ICT for Executives ซึ่งเป็นกลุ่มหลักสูตรเดียวของประเทศที่ออกแบบ เพื่อบูรณาการและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะแก่ผู้บริหารทั้งสายงาน ICT Non ICT และ HR
          2 กลุ่มหลักสูตรเพื่อความเข้าใจด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Technology & Green ICT เช่นหลักสูตรเรื่อง Life Cycle Assessment เรื่อง Carbon Footprint of Products และ เรื่อง Eco Design Implementation จึงเป็นกลุ่มหลักสูตรเดียวของประเทศที่ครอบคลุมและทันการณ์ต่อการรับมือกับปัญหาการเผชิญปัญหาสภาวะโลกร้อน
          3 การเปิดอบรมและการจัดการสอบรับรองมาตรฐานวิชาชีพไอที หรือ Professional Standard Assessment, Exam nation and Certification ซึ่งสถาบันวิทยาการ สวทช. NSTDA Academy จะเป็นสถาบันในการผลักดันเดียวที่เห็นความสำคัญในการผลักดันให้มีมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีขั้นสูงในระดับนานาชาติอันเป็นการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นภาคีหนึ่งในประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยเฉพาะเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงาน
 
          ทั้งนี้ ในงานเปิดตัวดังกล่าวนอกเหนือจาการแนะนำบริการและความชำนาญที่เป็นเลิศแล้ว ยังมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำ และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและบริการของหน่วยงานพันธมิตร พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ซึ่งเป็นตัวอย่างของเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาความรู้และทักษะเชิงเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศไทย

ข่าว : ศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ภาพข่าว : ชัชวาลย์ โบสุวรรณ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 0 2333 3732

 

Tags ไอที - สถาบัน
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์
» มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมมือกับเอไอที สนับสนุนบุคลากรวิจัยให้บริการและให้คำปรึกษาทางวิชาการ
» ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ดาวอังคารใกล้โลกที่สุดในรอบ 11 ปี 21 พฤษภาคม 2559
» โครงการยกระดับโอทอป (OTOP) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 9 เมษายน 2559
» รมว.วท. เป็นประธานเปิดงาน “YPO-SASIN Executive Leadership Program” สะท้อนนวัตกรรมไทยสู่การพัฒนา
» วว.ร่วมมือพันธมิตรในโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว