กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน คาราวานเทคโนโลยี ต่อยอดความคิด ก.วิทย์ฯ ใกล้ชิดชาวพิษณุโลก

คาราวานเทคโนโลยี ต่อยอดความคิด ก.วิทย์ฯ ใกล้ชิดชาวพิษณุโลก

พิมพ์ PDF

 

           กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสมาคมเมืองไทยไร้ของเสีย เลือกพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จัดคาราวานเทคโนโลยีเคลื่อนที่ ดึงเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน แสดงผลงานเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับใช้ในสถานประกอบการและครัวเรือนทางด้านพลังงานทดแทน ด้านการเกษตร อาหาร และการจัดการของเสีย พร้อมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสาธิตการใช้เครื่องมืออุปกรณ์โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายกว่า 1000 คน  โดยมี ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายพรชัย  รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นายแพทย์วรงค์  เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดพิษณุโลก และนายนริศ  ปิยพฤทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมในพิธีเปิด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2554

 

           ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  การที่เราได้ออกมาต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัด ในชนบท ก็มีอยู่หลายเรื่อง  แต่วันนี้เราเน้นที่สำคัญๆ มีอยู่เพียงเรื่องเดียว คือ เรื่องของเมืองไร้ขยะ หัวข้อที่เราใช้คือ “มีของใช้ ไร้ของเสีย” ตรงนี้เราลงมาทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่างๆ ที่จะแปลงขยะอย่างไรให้กลายเป็นเงินเป็นทองได้  ขยะก็มีอยู่หลายประเภท จะมีพลาสติก ขยะเปียก เศษพืช  การทำกิจกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เราเน้นแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน  เนื่องจากความต้องการของพี่น้องประชาชนแต่ละจังหวัด อย่างเมื่อไม่นานมานี้ พวกผมลงไปที่ภาคใต้จังหวัดกระบี่  สิ่งที่ชุมชนเขาต้องการคือการแปลงขยะที่มาจากวัสดุเหลือใช้ด้านการเกษตร  แต่ว่ามาที่พิษณุโลกสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการส่วนใหญ่เป็นเรื่องของขยะเปียกและพลาสติก  เราจึงนำองค์ความรู้และเครื่องมือจริงมาสาธิต  มาแสดง ยกตัวอย่างในเรื่องของพลาสติก  เราก็มีทั้งเรื่องของเครื่องอัดพลาสติก เครื่องทำพลาสติกจากตัว recycles และในเรื่องขยะก็จะมีทั้งเครื่องคัดแยกขยะ เตาเผาขยะแบบพลาสมา เป็นต้น  ซึ่งเรานำมาสาธิตให้ดู  และเราได้ทำงานกับ 2 หน่วยงานหลัก ๆ ได้แก่ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เรามาร่วมมือกับพวกเขาในการนำเครื่องมือไปทำงานให้เกิดประโยชน์กับประชาชนจริง ๆ

 

           ด้าน ดร.พรชัย  รุจิประภา  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ปฏิบัติงานตามภารกิจจนมีผลงานมากมาย หลากหลายสาขา ที่สามารถพัฒนาและผลิตสู่เชิงพาณิชย์ได้ โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านเครื่องมือ เครื่องจักรกล รวมไปถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิ เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรกลในการแปรรูปอาหาร เป็นต้น  และมีหลายผลงานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ได้แก่ โครงการวิศวกรรมย้อนรอย คลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันผลงานจากโครงการนี้ ยังไม่ได้เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขวางมากนัก  โดยเฉพาะผลงานที่จะเข้าถึงผู้ประกอบการ และประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเข้าใจตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์

 

           ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวอีกว่า  วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อนำผลงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีออกเผยแพร่ในรูปแบบคาราวานเทคโนโลยีเคลื่อนที่ ทั้งนี้ภายในงานมีการติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักรกล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังมีการสาธิต แสดงการใช้งานจริงอันจะนำไปสู่การต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งานจริงเชิงพาณิชย์  ครั้งนี้ได้เลือกพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน นักวิชาการ หน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป
 

 

 ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป