กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ จัดประชุมบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมแสดงผลงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด

ก.วิทย์ฯ จัดประชุมบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมแสดงผลงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด

พิมพ์ PDF

      นายสุรเชษฐ์  แวอาแซ  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๑ : สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์)” เพื่อให้ได้รูปแบบการดำเนินงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางการบูรณาการแผนงานและงบประมาณในระดับท้องถิ่นและจังหวัด รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเกิดการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  จัดโดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นายสกลสฤษฏ์  บุญประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุม ณ โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม  ๒๕๕๔
     นายสุรเชษฐ์  แวอาแซ  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  เพื่อให้มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนางานจังหวัด ยกระดับความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศให้ดีขึ้นอย่างมีคุณภาพ  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการดำเนินงานดังกล่าว ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เมื่อวันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒  ซึ่งทำให้เกิดการสร้างกลไกการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในระยะเวลาต่อมา โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการ เป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science Officer : PCSO) และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มอบหมายสถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในแต่ละจังหวัด ทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของจังหวัด พร้อมทั้งได้แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำจังหวัด ในการทำหน้าที่ประสานการดำเนินงานร่วมกันกับผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูงแล้ว โดยได้มีการประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (PCSO) กับผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา
     สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ร่วมกันระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ อันประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์ กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และภาคเอกชนในวันนี้  เพื่อพิจารณาเชื่อมโยงนโยบาย แนวคิด และรูปแบบ (model) การดำเนินงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับจังหวัด เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการหรือกิจกรรมร่วมกัน ในทิศทางที่สอดคล้องกับเงื่อนไข ข้อจำกัด  ตลอดจนศักยภาพ และโอกาสของแต่ละจังหวัด ในการรองรับทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศ  และร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค/กลุ่มจังหวัด สู่การปฏิบัติต่อไป
 
      ด้าน นางสาวเสาวณี  มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อหารูปแบบ (model) ที่เหมาะสมในการดำเนินงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ ๓๐๐ คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และภาคประชาชนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งนี้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จะมีการเสวนาถึงความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้การสนับสนุนจังหวัด ในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของผลผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งการแก้ปัญหาและพัฒนาการผลิตเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน เพื่อให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในการสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และเกิดแนวคิดที่จะนำเสนอในที่ประชุมกลุ่มย่อยในช่วงบ่ายนี้ เพื่อให้ได้รูปแบบ (model) การดำเนินงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางการบูรณาการแผนงานและงบประมาณในระดับท้องถิ่นและจังหวัด รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเกิดการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อไป 
     ทั้งนี้  ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคลินิกเทคโนโลยีเครื่อข่ายในพื้นที่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้เห็นตัวอย่างผลงานวิจัยและพัฒนากระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ และคลินิกเทคโนโลยีเครื่อข่ายในพื้นที่อีกด้วย 


- - - - - - - - - - - - - - -

ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728
                   โทรสาร 02-333-3833     E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ศวภ.1 สรุปผลการดำเนินงาน และระดมสมองวางแผนนำ วทน. สู่ชาวเหนือ
» กระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมการบูรณาการงานด้าน วทน. สู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
» ก.วิทย์ฯ จัดกิจกรรมการบูรณาการงานด้าน วทน. และ วทน. สัญจรสู่จังหวัดสุพรรณบุรี
» ก.วิทย์ฯ นำองค์ความรู้ลงใต้ ร่วมพัฒนาระนองสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
» กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าบูรณาการวิทยาศาสตร์ สู่การปฏิบัติภาคชุมชนที่ จ.ร้อยเอ็ด
» ก.วิทย์ จัดทัพหน่วยงาน นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสู่ชุมชน บูรณาการพื้นที่ 4 จังหวัด
» ก.วิทย์ฯ จัดประชุมบูรณาการฯ เพื่อหาแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป