ตชด. จับมือเนคเทค เสริมเขี้ยวเล็บงานด้านความมั่นคง

พิมพ์

(29  เมษายน 2552)  ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดย ดร. พันธ์ศักดิ์  ศิริรัชตพงษ์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) โดย พล.ต.ท. เกรียงศักดิ์  สุริโย ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  ณ ห้องประชุม 517  อาคารจุลละพราหมณ์   ถนนพหลโยธิน  กรุงเทพฯ

 

 

 

 

                 ดร. คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ในทุก ๆ ด้านอย่างเร่งด่วน  กระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล  โดยให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคงด้วยวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี  และในวันนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย เนคเทค/สวทช. ได้นำผลงานจากการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยคนไทย  ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความมั่นคงของประเทศให้กับ ตชด. ซึ่งจะได้นำไปใช้ในการป้องกันอธิปไตย และรักษาความมั่นคงของชาติ ซึ่งจะมีส่วนในการช่วยรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่เสี่ยงอันตรายได้เป็นอย่างดี
                ด้าน พล.ต.ท. เกรียงศักดิ์  สุริโย  ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  กล่าวเสริมว่า  สถานการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวิวัฒนาการในการก่อความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง  เป็นเหตุให้มีการสูญเสียชีวิตทั้งประชาชน  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐ  รวมถึงทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก  โดยเทคโนโลยีที่ผู้ก่อการร้ายใช้ในการก่อความรุนแรงนั้น  เป็นวัสดุต้นทุนต่ำ  ที่หาได้จากในพื้นที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ  ปุ๋ยเคมี  แต่เทคโนโลยีที่หน่วยงานราชการจำเป็นต้องใช้เพื่อป้องกัน  กลับมีราคาที่สูงมาก  เนื่องจากต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ  นอกจากนี้ในการซ่อมแซมยังต้องรอวัสดุอะไหล่จากประเทศผู้ผลิตอีกด้วย  การที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย เนคเทค/สวทช. ได้ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อป้องกันและต่อต้านการก่อความไม่สงบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าหรือดีกว่าของต่างประเทศในราคาที่เหมาะสม  ทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถประหยัดงบประมาณ อีกทั้งยังช่วยเหลือในการรักษาชีวิตของประชาชน  และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก  รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ และทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีความมั่นใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น  อันส่งผลต่อขวัญ กำลังใจ ซึ่งถือเป็นอำนาจกำลังรบอย่างหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการป้องกันอธิปไตย รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมสำคัญที่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคง เช่น การลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในประเทศ  การโจรกรรมรถยนต์  และรถจักรยานยนต์ออกนอกประเทศ  การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง การนำเข้าสินค้าหลบเลี่ยงภาษี  ซึ่งมีอยู่อย่างมากมายในบริเวณชายแดน  หากใช้เฉพาะกำลังเจ้าหน้าที่เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการป้องกันปราบ ปรามได้  การที่มีเทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง  ตามแนวชายแดนจะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน เป็นอย่างมาก  ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของประชาชนบริเวณแนวชายแดน และที่สำคัญการเสริมทักษะด้านการสื่อสารด้วยภาษาถิ่นให้กับ ตชด. จะทำให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้สื่อสารและเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น  ส่งผลดีต่อการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  ลดปัญหาช่องว่างระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
                ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน จนทำให้สามารถทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์และเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจเพื่อรักษา ความมั่นคงของชาติ  ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณแนวชายแดน โดยมีกรอบความร่วมมือสำคัญ ๆ ดังนี้
                1. โครงการความร่วมมืออบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบและพัฒนาสื่อการ เรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ Learn Square (สิงหาคม 2550) เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นฐานบุคลากรของตำรวจตระเวนชายแดนที่ทำหน้าที่ครูฝึก  ให้มีขีดความสามารถในการออกแบบและผลิตสื่อสำหรับการจัดการฝึกอบรมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
                2.  โครงการทดสอบประสิทธิภาพระบบตามรอยวัตถุ (System for Wireless Object Tracking : SWOT พฤษภาคม 2551) ซึ่งเป็นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุปกรณ์การตรวจจับความเคลื่อน ไหว  ความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของยานพาหนะหรือบุคคล สามารถนำมาใช้ประโยชน์สำหรับภารกิจของตำรวจตระเวนชายแดนทั้งในภารกิจสกัด กั้นการลำเลียงยาเสพติด  การป้องกันการหลบหนีเข้าเมือง  ตลอดจนการลักลอบนำรถยนต์ออกนอกประเทศ และการป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยของกองกำลังติดอาวุธในบริเวณแนวชายแดน
                3.   โครงการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่  (T-Box มีนาคม 2552) ซึ่งเป็นผลงานที่นักวิจัยของเนคเทค คือ ดร. โกเมน  พิบูลย์โรจน์  และ ดร. ศิวรักษ์  ศิวโมกษธรรม  ได้ทำการวิจัยสำเร็จได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นดีเยี่ยม ประจำปี 2552 จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  จากผลงานวิจัยนี้ทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์ เคลื่อนที่ที่มีคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าต่างประเทศ  ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าหลายเท่าตัว  ขณะนี้เนคเทคได้มอบเครื่องรบกวนสัญญาณฯ ให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนไปทดลองใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อให้ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น  อันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และความปลอดภัยของ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
                4.  โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียภาษามลายูถิ่น  โครงการนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  อยู่ในช่วงการติดตั้งระบบที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  โครงการนี้จะมีประโยชน์สำหรับการปฏิบัติงานในการติดต่อสื่อสารระหว่างตำรวจ ตระเวนชายแดนกับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจะพัฒนาการเรียนภาษามลายูถิ่นในระยะยาวให้แก่ทั้งตำรวจตระเวนชายแดนและ หน่วยราชการ  ตลอดจนผู้สนใจที่จะทำการศึกษาภาษามลายูถิ่นในระยะยาวด้วย
                5.  โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียภาษากะเหรี่ยง  ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการร่วมกัน  หากโครงการแล้วเสร็จเชื่อว่าทั้งตำรวจตระเวนชายแดนและหน่วยราชการอื่น ๆ รวมทั้งผู้สนใจจะสามารถศึกษาเรียนรู้ภาษาชาวเขาได้มากขึ้น
                และในอนาคตทั้ง 2 หน่วยงานจะยึดถือข้อตกลงร่วมนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันในโครงการ อื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติงานของตำรวจตระเวนชายแดนและเสริมสร้าง ความผาสุกให้แก่ประชาชนในบริเวณชายแดนต่อไป

 

 

 

 

Tags เนคเทค - NECTEC - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - รัฐมนตรี - วิจัย - พัฒนา - วิทยาศาสตร์
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์
» มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2559
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ฉบับที่ 7/2559
» ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารฯ และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
» วว. โชว์ผลิตภัณฑ์บำรุงสมองเสริมความจำ MDmate ในงานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2016
» อุทยานวิทยาศาสตร์