กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท.เปิดอาคารเครื่องเร่งอิเล็กตรอน เครื่องแรกในเอเชียอาคเนย์ พร้อมมอบทุนแก่นักเรียนในพื้นที่

รมว.วท.เปิดอาคารเครื่องเร่งอิเล็กตรอน เครื่องแรกในเอเชียอาคเนย์ พร้อมมอบทุนแก่นักเรียนในพื้นที่

พิมพ์ PDF

             

           ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูง (Electron Beam) สำหรับฉายรังสีอัญมณี เครื่องแรกและเครื่องเดียวของไทย และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ อำเภอองครักษ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2553

 

 

            ดร.วีระชัย วีระเมธีกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีนิวเคลียร์ หลายคนยังมีความเข้าใจว่าเทคโนโลยีนิวเคลียร์นั้น เป็นเรื่องของการผลิตอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ได้รับการพัฒนาและมีประโยชน์ในการพัฒนาประเทศหลายๆ ด้าน ทั้งด้านการแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม ยกตัวอย่างด้านการแพทย์ เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการฉายรังสี รักษาผู้ป่วย เพื่อช่วยพี่น้องประชาชนให้หายจากอาการป่วย ด้านการเกษตร เพิ่มมูลค่าให้กับข้าวและผลิตผลทางการเกษตร เช่น การฉายรังสีในผลไม้ เพื่อให้สามารถส่งออกไปยังตลาดบน ทั้งในญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ส่วนด้านอุตสาหกรรม ในธุรกิจอัญมณี เครื่องประดับ มีการฉายรังสีในพลอยหลายๆ ตัว เป็นการเพิ่มมูลค่าได้หลายเท่า การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับเอกชน ทำให้ทราบว่า มีความต้องการอัญมณีฉายรังสีถึงปีละ 75 ล้านกระรัต ทำให้เราต้องส่งอัญมณีไปฉายรังสียังต่างประเทศ แต่ในปัจจุบันเราสามารถผลิตอัญมณีฉายรังสีได้ปีละ 35 ล้านกระรัต ถือเป็นก้าวสำคัญของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของไทย

 

 

            ด้าน ดร.สมพร จองคำ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ กล่าวว่า อาคารเครื่องเร่งอิเล็กตรอน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการส่งออก ซึ่งได้รับอนุมัติ จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 ด้วยงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 375 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น

             - โครงการจัดซื้อเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูง ขนาด 20 MeV 10 kW พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 270 ล้านบาท
             - โครงการจัดซื้อเครื่องฉายรังสีแกมมาโดยไอโซโทปรังสี Co-60 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 100 ล้านบาทและงบพัฒนาบุคลากร อีก 5 ล้านบาท
            โครงการจัดซื้อเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูง ขนาด 20MeV 10 kW พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุดนี้ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารและการติดตั้งเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูง โดย บริษัท พีลาทัส แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ในวันที่ 29 กันยายน 2551 จนถึง 7 ธันวาคม 2553
             การก่อสร้างและการติดตั้งเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถที่จะเปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงการสนับสนุนงานด้านการศึกษา วิจัย นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
             สำหรับพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ อ. องครักษ์ จ. นครนายกนั้น สถาบันฯได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก อำเภอองครักษ์ ในการประสานกับโรงเรียน จำนวน 44 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ อ.องครักษ์ ทั้งหมด เพื่อคัดสรรนักเรียนเข้ารับทุน จำนวนทั้งสิ้น 204 ทุน โดยการมอบทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ระดับ กล่าวคือ
              ทุนระดับประถมศึกษา เป็นเงินทุนละ 1,000 บาท
              ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นเงินทุนละ 2,000 บาท
              ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นเงิน 2,500 บาท
              รวมเป็นเงินทั้งหมดสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน
  

 

ข่าวโดย : ศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ภาพโดย : ชัชวาลย์ โบสุวรรณ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 0 2333 3700 ต่อ 3732 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป