กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ โดย สทอภ. จัดประชุมวิชาการ Geoinfotech 2010

กระทรวงวิทย์ฯ โดย สทอภ. จัดประชุมวิชาการ Geoinfotech 2010

พิมพ์ PDF

 

 

 

วันนี้ (15 ธันวาคม 2553)  เวลา 10.00 น.  ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ  ประจำปี 2553 (Geoinfotech  2010 )   ภายใต้ชื่องาน  1 ทศวรรษ สทอภ. กับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทย จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ร่วมกับ กรมแผนที่ทหาร, สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, สมาคมการสำรวจและการแผนที่, สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย, สมาคมการแผนที่แห่งประเทศไทย และสมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,200 คน  จากหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการครั้งนี้  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 17  ธันวาคม  2553  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิชาการเสนอผลงานวิจัย  แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์การประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในหลายสาขาทั้งระดับชาติและนานาชาติ  ตลอดจนส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่างๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ   การเสวนา 1 ทศวรรษ สทอภ. กับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และ อุตสาหกรรมภูมิสารสนเทศของประเทศไทยในทศวรรษหน้า การนำเสนอบทความวิชาการด้านการเกษตร, ป่าไม้, การใช้ประโยชน์ที่ดิน, การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ, สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ รวมถึงมีหน่วยงานของไทยและต่างประเทศ จำนวน 66 แห่ง จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ

 

ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า  มีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  ประจำปี 2553 (Geoinfotech 2010)  การจัดประชุมในปีนี้ถือเป็นการประชุมที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นปีที่ 10 ในการดำเนินงานของ สทอภ.  ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า สทอภ. มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ

 

ย้อนกลับไปเมื่อ 10 ปีที่แล้วเชื่อว่าหลายๆ ท่านรวมถึงพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าเรื่องเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเป็นเรื่องของเทคโนโลยีชั้นสูง  เป็นเรื่องของนักวิชาการ นักวิจัย และเป็นเทคโนโลยีที่ไกลตัว ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมากนัก   แต่ใน 10 ปีที่ผ่านมานี้ความคิดเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปมาก  ปัจจุบันเราสามารถใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายทางอวกาศจากดาวเทียม  ทั้งจากกูเกิลเอิร์ท หรือเนวิเกเตอร์  มาใช้ประโยชน์ในเรื่องการวางแผนการเดินทาง หรือ การพยากรณ์อากาศ  

 

ดังนั้น  บทบาทและการดำเนินงานของ สทอภ. ในทศวรรษที่ 2 นี้  เต็มไปด้วยความท้าทาย และโอกาส  สิ่งที่ สทอภ. จะต้องทำก็คือสามารถแข่งขันก้าวไปข้างหน้าแล้วใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆ ให้ได้ทั้งในมุมลึกและมุมกว้าง  โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าใน 1 ทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่าประเทศไทยอาจจะยังไม่สามารถที่จะสร้างหรือพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวด้วยตัวเองได้ แต่สามารถเป็นเจ้าของดาวเทียมได้

 

ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในฐานะที่สามารถแบ่งปันข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม  องค์ความรู้จากข้อมูลต่างๆ ให้กับประเทศอื่นๆ นั่นหมายความว่าใน 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เดินหน้าพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์และนำความรู้ทางด้านข้อมูลดาวเทียมมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติในทุกๆ ด้าน ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติในระดับหนึ่ง

 

ผลงานที่สำคัญๆ ที่ทุกท่านได้ชมจากวีดิทัศน์ นั้น  จะขอกล่าวแค่ 2 เรื่อง  ใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเราสามารถจัดทำแผนที่การเพาะปลูกข้าวในมาตราส่วน 1 : 25000 จำแนกเป็นรายตำบลได้  ซึ่ง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญกับพี่น้องเกษตรกรไทยเป็นอย่างมาก เราสามารถจัดทำแผนที่ชายฝั่งทะเลเพื่อติดตามการกัดเซาะของชายฝั่งทะเล จัดทำแผนที่น้ำท่วม ที่สามารถมอนิเตอร์สถานการณ์น้ำท่วมต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และในอนาคต ซึ่งมีประโยชน์ในการวางแผนและป้องกันเรื่องน้ำท่วมหรือภัยพิบัติอื่นๆ ในระยะยาว

 

จากจุดแข็ง และความพยายามของผู้บริหาร สทอภ. ที่ผ่านมานี้ สทอภ. สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอยู่ 3 เรื่อง  เรื่อง แรก คือการให้บริการข้อมูลทางด้านภาพถ่ายดาวเทียมแก่ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   สอง การให้ข้อมูลภาพถ่ายทางด้านดาวเทียมอย่างเดียวคงไม่พอเราจำเป็นที่จะต้องให้องค์ความรู้ในเรื่องๆ นี้ไปด้วย ซึ่งตรงนี้สามารถที่จะทำให้เราเป็นผู้ให้บริการ เรื่องการวิเคราะห์  การประเมินผลรวมไปถึงการให้คำแนะนำต่างๆ จากภาพถ่ายข้อมูลดาวเทียมว่ามีประโยชน์และนำไปใช้ในเรื่องใดได้บ้าง หรือ Total  Solution  Provider   และ สาม ปัจจุบัน สทอภ. มีขีดความสามารถเพียงพอที่ก้าวไปสู่บทบาทในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าวร่วมกัน  หากเราสามารถก้าวไปสู่บทบาททั้งสามประการดังที่กล่าวมาแล้วได้นั้น  จะเป็นการนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ศูนย์กลางทางด้านของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในบริบทของศักยภาพการใช้สื่อกับเทคโนโลยีร่วมกันได้

 

 เรื่องความสำคัญที่จำเป็นต้องทำในหลายๆ เรื่องซึ่งรวมของ 2 เรื่องดังต่อไปนี้  คือ (1) การสร้างเครือข่ายในระดับนักวิชาการ  เอกชน  เครือข่ายเทคโนโลยีตัวนี้กับเทคโนโลยีอื่นๆ   รวมถึงการสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ  (2) การสร้างบุคลากร ผมดีใจที่เห็นน้องๆ เยาวชนมาร่วมงานกันมาก นั่นคือเรื่องการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนจะทำอย่างไรที่จะบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนของเรามีศักยภาพเติบโตขึ้นมามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีตัวนี้ต่อไปในอนาคต  นอกจากนี้  เรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจของกลุ่มผู้ใช้ที่จะได้เห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และท้ายที่สุดการที่สร้างให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในวงกว้างในการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีตัวนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งอันจะนำพาประเทศไทย ก้าวไปสู่ศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยีภูมิอากาศและภูมิสารสนเทศ

 

ขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณ สทอภ. และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันให้การสนับสนุนการจัดการวิชาการในวันนี้ให้ประสบความสำเร็จ และยกระดับจากการประชุมระดับชาติ ให้เป็นการจัดการประชุมวิชาการในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคต่อไปในอนาคต

 

อนึ่ง สทอภ. เป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับสถาปนา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 โดยมีภารกิจหลักในการให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ, ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมในสาขาต่างๆ, การพัฒนาดาวเทียมสำรวจทรัพยากรขนาดเล็ก, การกำหนดมาตรฐานกลางสำหรับระบบภูมิสารสนเทศ, การสนับสนุนภารกิจสำคัญและเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากร อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม สทอภ. ได้พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เจริญรุดหน้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงได้จัดประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปี  นับตั้งแต่ สทอภ. ได้รับการก่อตั้ง โดยเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี 2544  และในปี 2553 นับเป็นครั้งที่ 10 อันเป็นปีครบรอบ 1 ทศวรรษของการสถาปนา สทอภ.

 

 

 

เขียนข่าวโดย : นางสาวอุษา ขุนเปีย , นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์

ภาพข่าวโดย  : นายแมนพงษ์ ทักภิรมย์         

                    กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   โทรง 0 2333 3700  ต่อ 3732

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป