กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดแถลงข่าวเปิด"ศูนย์เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหารแห่งเดียวของอาเซียน"

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดแถลงข่าวเปิด"ศูนย์เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหารแห่งเดียวของอาเซียน"

พิมพ์ PDF

             กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ขานรับผู้ส่งออกอุตสาหกรรมอาหารไทยไปยังตลาดโลก มูลค่ากว่าหกแสนล้านบาทต่อปี ตั้ง “ศูนย์เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหารแห่งเดียวของอาเซียน” ( ASEAN center for expertise in food contact materials) ซึ่งศูนย์นับเป็นห้องปฏิบัติการกลางด้านวัสดุสัมผัสอาหารระดับชาติ เป็นแหล่งอ้างอิงและรับรองทางวิชาการด้านวัสดุสัมผัสอาหารแก่ผู้ประกอบการส่งออกอาหาร    ตั้งเป้าพัฒนาเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทยในการเป็นแหล่งผลิตอาหารจำนวนมากสู่ตลาดโลก  ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
             ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดศูนย์เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียนอย่างเป็นทางการ  พร้อมเปิดเผยถึงความพร้อมของการจัดตั้ง “ศูนย์เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหารแห่งเดียวของอาเซียน”  ว่าปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์บริการถือเป็นหน่วยงานภาครัฐแห่งแรกของประเทศที่ให้บริการทดสอบทั้งคุณภาพและความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหารได้ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC: 17025 รวมทั้งได้รับการร้องขอจากผู้ประกอบการสับปะรดกระป๋องและทูน่ากระป๋อง ซึ่งประเทศไทยส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลก และผู้ประกอบการที่ส่งสินค้าประเภทอื่นๆ ไปจำหน่ายในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากการปนเปื้อนของวัสดุสัมผัสอาหารสู่อาหารที่บรรจุอยู่ เนื่องจากสินค้าจากประเทศไทยประสบปัญหาสินค้าถูกกักกันและถูกปฏิเสธการนำเข้าอยู่เป็นระยะๆ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดตั้งห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อม สามารถทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร เพื่อเป็นการแก้ปัญหาด้านการปนเปื้อนของอาหารให้กับผู้ส่งออก ตลอดจนพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานและยกระดับให้ประเทศไทยยังคงเป็นผู้นำในการส่งออกอาหารไปยังตลาดโลกตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบายให้ ”ครัวไทยสู่ครัวโลก”
             การพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหารที่นับเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในการช่วยสนับสนุนและลดปัญหาให้แก่ผู้ส่งออกของไทย  แล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมอาหารไทยเพื่อรับมือกับกฎระเบียบ มาตรฐานและเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้า  ที่ประเทศผู้นำเข้าเริ่มกำหนดเงื่อนไขในการนำเข้าสูงขึ้นโดยเฉพาะด้านระบบความปลอดภัยของอาหาร  ซึ่งคาดว่า กฎ ระเบียบ ใหม่ๆ นี้จะมีผลต่อสินค้าอาหารไทยที่ได้มีการบรรจุภัณฑ์และนำส่งออกไปยังประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปมากที่สุด  ดังนั้นจึงเป็นการเตรียมพร้อมสำคัญในการรักษาตลาดการนำเข้าสินค้าอาหารที่มีศักยภาพของไทย   โดยสหภาพยุโรปนำเข้าสินค้าอาหารของไทยเป็นอันดับ 4 ในปี พ.ศ. 2549 ไทยส่งสินค้าอาหารเข้าตลาดสหภาพยุโรป มูลค่ารวม เจ็ดหมื่นกว่าล้านบาท โดย สินค้าอาหารไทยมีส่วนแบ่งทางการตลาดในสหภาพยุโรปประมาณ 2.7% และมีแนวโน้ม เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
             นอกจากนี้ตลาดอาเซียนถือเป็นตลาดส่งออกสินค้าอาหารและเกษตรที่สำคัญของไทย คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 16 ของมูลค่าการส่งออกของไทย ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2552 ไทยสามารถส่งออกสินค้าอาหารและเกษตรไปภูมิภาคอาเซียนมีมูลค่าถึง 2,856.11 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าในปี 2553 นี้ มูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารและเกษตรจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน” ในปี 2552 สินค้าอาหารและข้าวของไทยมีมูลค่าส่งออก 19,561.44 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 7.37 อย่างไรก็ตาม ผู้แทนจากสมาคมต่างๆได้คาดการณ์ว่าการส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารและข้าวโดยรวมจะเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 5-10% โดยกลุ่มอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป ร้อยละ 10-13 อาหารทะเลกระป๋อง ผักผลไม้กระป๋อง ร้อยละ 5 ผักผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งร้อยละ 7 ส่วนสินค้า ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป รวมถึงสินค้าข้าว คาดว่าจะมีมูลค่าส่งออกใกล้เคียงกับปี 2552 ”
 

 
             ด้าน นายเกษม  พิฤทธิ์บูรณะ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  กล่าวว่า การจัดตั้ง “ศูนย์เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหารแห่งเดียวของอาเซียน” เกิดขึ้นเนื่องจากประเทศในกลุ่มอาเซียนได้เห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการ ใช้ภาชนะบรรจุอาหารหรือวัสดุสัมผัสอาหาร   และให้มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนด้านต่างๆ รวมทั้งด้านวัสดุสัมผัสอาหารด้วย  เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคนิคที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร สำเร็จรูป ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนในด้านมาตรฐานคุณภาพและความ ปลอดภัยอาหาร  ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยที่เป็นอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินงานของ คณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์อาหารของอาเซียนได้มีมติเห็นชอบให้กรมวิทยาศาสตร์ บริการ  เสนอให้เป็นศูนย์ เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหารอ้างอิงของอาเซียน :  ASEAN reference laboratory for  food contact materials  และต่อมาการประชุม ของคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์อาหารของอาเซียน (PFPWG  :  Prepared Foodstuff Product Working group) ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ ACCSQ : ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality  ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์อาเซียน ครั้งที่ 11  เมื่อเดือนกรกฏาคม  2553 ที่ผ่านมา  ณ  กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  มีมติให้ประเทศไทย โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการจัดตั้งห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนด้านวัสดุ สัมผัสอาหาร
             ศูนย์เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหารฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความพร้อมด้านวิชาการด้านบุคลากร  รวมทั้งได้มีการสร้างเครือข่ายกับห้องปฏิบัติการในต่างประเทศ  และพร้อมก้าวสู่การเป็นห้องปฏิบัติอ้างอิงแห่งเดียวของอาเซียน  เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวกับวัสดุ สัมผัสอาหารของประเทศสมาชิก เพื่อปรับให้เป็นแนวทางเดียวกัน   ส่งเสริมการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของอาเซียนในด้านอาหาร  ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านวัสดุสัมผัสอาหารของผู้ประกอบการไทยในการเป็นแหล่งผลิตอาหารจำนวนมาก เพื่อส่งออกสู่ตลาดโลก จะเป็นศูนย์ที่สามารถตอบโจทย์และช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนให้ผู้ประกอบการได้ทัน การณ์  ดังเช่นล่าสุดนี้ได้รับมอบให้เป็นหน่วยงานหลักในการออกใบรับรองสินค้าที่ สัมผัสอาหารส่งออกไปยังต่างประเทศ คือประเทศตุรกี  ที่เป็นความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับกระทรวงพาณิชย์   และในอนาคตคาดหวัง เป็นศูนย์กลางในการทดสอบสารปนเปื้อนสินค้าและอาหาร รองรับการออกกฎ ระเบียบด้านวัสดุและสิ่งของที่ใช้สัมผัสอาหาร (food contact materials)        ที่อ้างอิงบนข้อมูลหลักฐาน และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งจะเป็นกฏระเบียบของสหภาพยุโรปและของประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ ค้าที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง

 

 

ภาพข่าวโดย : นายราชา สระสำราญ นักศึกษาฝึกงานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

เผยแพร่โดย : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร 02-3333732 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น สนับสนุนผู้ประกอบการภูมิภาค
» วศ./ก.วิทย์ฯ พร้อมโชว์ผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในงานมหกรรมวิทย์ฯ ปี 2558
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ ก.วิทย์ฯ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับ OTOP กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
» คุณภาพและความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร
» กระทรวงวิทย์ฯ ผนึกรัฐแก้วิกฤติยางพารา จัดเต็มงานวิจัยใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่าผลผลิต
» รมว.วท. ตรวจเยี่ยมกรมวิทยาศาสตร์บริการ หน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบระดับประเทศ
» งานวิจัยสารเคลือบผิวผลไม้ยืดระยะเวลาในการสุกตัวลดการสูญเสียจากการขนส่งสินค้าในระยะเวลานาน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป