กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สมเด็จพระเทพฯเสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ และนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าทางด้านนาโนเทคโนโลยี

สมเด็จพระเทพฯเสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ และนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าทางด้านนาโนเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF

 


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553  เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  รังสิต  จ.ปทุมธานี  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ นาโนไทยแลนด์ 2010” Nanotechnology for Sustainable World”  จัดโดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมาคมนาโนเทคโนโลยีทั้ง 8 แห่งทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่ 18 20 พฤศจิกายน 2553 

 

       

       ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติและนิทรรศการนาโนไทยแลนด์ 2010 ความว่า

       “ ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติและนิทรรศการ นาโนไทยแลนด์ 2010 ที่จัดขึ้นในวันนี้

       นาโนศาสตร์  เป็นศาสตร์ที่มีการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางในแวดวงวิทยาศาสตร์ และเป็นศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้าเพียงใด นาโนศาสตร์ก่อให้เกิดนาโนเทคโนโลยี ที่นักค้นคว้าวิจัยคาดหวังว่าจะสร้างความเจริญทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ อีกทั้งจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือแก้ไขวิกฤติการณ์ต่างๆ ในประเทศ นาโนเทคโนโลยีจะใช้ได้ผลจริงดังที่ตั้งความหวังไว้หรือไม่ ก็จะต้องมีการวิจัยศึกษากันอย่างจริงจัง ให้ละเอียดถ่องแท้ทุกๆ ด้าน ทั้งข้อดีและข้อเสียที่สำคัญ จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก

       การประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสที่ท่านทั้งหลายจะได้มีความรู้ความเข้าใจศาสตร์สาขานี้ชัดเจนยิ่งขึ้น จาการที่ได้ฟังและแลกเปลี่ยนความคิด ความเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าพเจ้าหวังว่าความรู้ที่ได้จากการประชุมจะสามารถใช้เป็นแนวทางศึกษาว่าจะใช้ศาสตร์สาขานี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร และขอบเขตเพียงใดจึงจะเหมาะสมกับภาวะและความต้องการของประเทศชาติ

       ต่อจากนั้น ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมาของการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ นาโนไทยแลนด์ 2010  ว่า  สืบเนื่องจาก สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาคมทางวิชาการที่มุ่งส่งเสริมการวิจัย ให้บริการและเผยแพร่ความรู้ อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการสร้างเจตคติที่ดีต่อนาโนเทคโนโลยี และเป็นศูนย์ประสานงานแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกและผู้ที่สนใจ มีความประสงค์จัดงานประชุมวิชาการ และนิทรรศการเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีระดับนานาชาติ “นาโนไทยแลนด์ 2010 ขึ้น”  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีที่ถูกต้อง และผลิตภัณฑ์นาโนให้กับผู้ประกอบการ และสาธารณชน

 

       การประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ นาโนไทยแลนด์ 2010”  มีรูปแบบการจัดงาน 2 ส่วนหลัก คือ

การจัดประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี 9 ด้าน ได้แก่

Industrial Nanotechnology

Advance Materials

Medical & Biotechnology

Design & Fabrication

Sensor & Electronics

Food & Agriculture

Computational for nanotechnology

Energy & Environment

Green Technology

โดยในการประชุมจะมีการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยในรูปแบบการบรรยายโดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับโลก ทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  ญี่ปุ่น และเกาหลี  รวมถึงผลงานทางวิชาการ กว่า 200 เรื่องจากนักวิจัยชาวไทยและต่างประเทศด้วย

  นิทรรศการและกิจกรรมเพื่อสาธารณะ  เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  เช่น  นาโนเทคพาวิเลียน  นำเสนอเทคโนโลยีด้าน smart materials, smart electronics, และ smart textiles อาทิ ชุดตรวจวินิจฉัยโรคฉี่หนู  จมูกอิเล็กทรอนิกส์  มุ้งนาโนกำจัดยุง  น้ำยาผ้าไหมนาโน เป็นต้น training for the trainer หรือ โครงการหลักสูตรพัฒนากำลังคนด้านนาโนเทคโนโลยี  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว สามารถสร้างครูเครือข่ายได้กว่า 50 ท่าน  โดยในปีที่ผ่านมาได้ขยายผลในโรงเรียนและจัดอบรมให้กับสาธารณชนทั่วไป กว่า 60,000 คน

 

 

เขียนข่าวโดย :  นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์

ภาพข่าวโดย  :  นางสาวสุนิสา ภาคเพียร   กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร 02-333-3732   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

เผยแพร่โดย   :  นางสาวอุษา  ขุนเปีย      กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร 02-333-3732

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป