กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระบี่ วอนกระทรวงวิทย์ฯ สนับสนุนการพัฒนาปาล์มแบบครบวงจร

กระบี่ วอนกระทรวงวิทย์ฯ สนับสนุนการพัฒนาปาล์มแบบครบวงจร

พิมพ์ PDF

ตามที่ ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณ พนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางไปเปิดหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ ณ บ้านเกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ วันที่ 25 เมษายน 2552 ก่อนหน้านั้นในวันที่ 24 เมษายน ได้เดินทางไปตรวจราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีนายศิวะ ศิริเสวลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 
 

 

            ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวกับหัวหน้าหน่วยงานของจังหวัดกระบี่ว่า “ตนเองคุ้นเคยกับจังหวัดกระบี่พอสมควร เคยเดินทางมาหลายครั้ง แต่ครั้งนี้มาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้พิจารณาเห็นแล้วว่ากระบี่มีศักยภาพสูงในหลายๆ ด้าน และตัดสินใจเลือกหมู่บ้านเล็กๆ ของจังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่แรก ในการเปิดตัวให้เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแม่ข่าย นั่นคือ หมู่บ้านเกาะกลาง ต.คลองประสงค์ มาเรียนรู้ได้ โดยสนับสนุนงบประมาณลงสู่พื้นที่กว่า 3 ล้าน บาท เพื่อแสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสร้างความสำเร็จ และเสริมศักยภาพให้หมู่บ้านดังกล่าว มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นส่งผลในการสร้างงาน สร้างรายได้และคุณภาพชีวิต สอดคล้องนโยบายรัฐบาล และเป็นหมู่บ้านตัวอย่างให้ชุมชนอื่นๆ เรียนรู้ต่อไป นอกจากนี้ การเดินทางมาจังหวัดกระบี่ในครั้งนี้ เราได้นำผู้เชี่ยวชาญ และนักวิทยาศาสตร์ของกระทรวงร่วมเดินทางมาด้วย เพื่อเป็นการยืนยันกับทางจังหวัดว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์มีบุคลากรที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมกับทางจังหวัดในทุกๆด้าน

           ทั้งนี้ นายศิวะ ศิริเสวลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโดยเน้นการส่งเสริมการท่อง เที่ยวและยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร ซึ่งได้ขอให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้การสนับสนุน การผลิตปาล์มน้ำมันเข้าสู่ระบบ Zero Waste Industry หรือ แบบไร้ของเสีย สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพันธุ์ปาล์มน้ำมันโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อ เยื่อ สนับสนุนเทคโนโลยีการตรวจสอบสายพันธุ์ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน และการจัดตั้งศูนย์ Science Park เฉพาะด้านปาล์มน้ำมันขึ้นในจังหวัดกระบี่

             ด้าน ดร.สุจินดา  โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวเสริมว่า ข้อเสนอทั้ง 4 ข้อ ของจังหวัดกระบี่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีศักยภาพสนับสนุนได้ เนื่องจากเรามีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ซึ่งมีเทคโนโลยีหมู่บ้านต้นแบบ Zero Waste เรามีศูนย์ไบโอเทค ที่ชำนาญเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในส่วนของ Science Park นั้น เรามีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเครือข่ายอยู่แล้ว ซึ่งอนาคตน่าจะเชื่อมโยงกับจังหวัดกระบี่เพื่อเป็นศูนย์ย่อยได้ โดยล่าสุดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ลงนามความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการตั้งรองผู้ว่าด้านวิทยาศาสตร์ หรือ CSO ซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดสำคัญในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

            นอกจากนี้ กลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดกระบี่ ยังประสงค์ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นำเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล มาถ่ายทอดให้ความรู้เพื่อพัฒนาเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ เนื่องจากจังหวัดมีวัตถุดิบที่สามารถทำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ และในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ในครั้งนี้ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการชุมชนสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ ที่อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ก่อนเดินทางกลับ

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ผู้เข้าร่วมประชุม วทน. จ.กระบี่ เยี่ยมชมหมู่บ้านการจัดการอุตสาหกรรมปาล์มชุมชนแบบไร้ของเสีย
» เปิดโครงการเร่งด่วนเพื่อเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดกระบี่
» รมว.วท. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน คาราวานเทคโนโลยีจังหวัดลำปาง
» นายคมจิต ลุสวัสดิ์ ทปษ.รมว. ตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน ว และ ท ณ หมู่บ้านหมากเม่า จ.สกลนคร
» โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับโครงการพระราชดำริบ้านปางตอง
» โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับโครงการพระราชดำริบ้านแปกแซม
» ที่ปรึกษารัฐมนตรีเยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านแบบการเกษตรอินทรีย์และการใช้พลังงานทดแทน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป